ข่าวสารเกี่ยวกับขยะมูลฝอยทั้งหมด


พัชรวาท-อนุทิน ผนึกกำลัง จัดการขยะอาหารมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) ผนึกกำลังจัดการขยะอาหาร เพื่อสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและลดก๊าซเรือนกระจก ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านต่อ

คพ.เฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เสี่ยงน้ำท่วม

นางกัญชลี นาวิกภูมิ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง โดยพบว่า สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับผลกระทบ ทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่ ทม.สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย อบต.โนนศิลาเลิง จังหวัดกาฬสินธุ์ และ อบต.ดงละคร จังหวัดนครนายก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการก่อสร้างคันดินเพื่อป้องกันน้ำ ติดตั้งตาข่ายดักขยะมูลฝอยเพื่อป้องกันขยะมูลฝอยไหลออกนอกพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อส

อ่านต่อ

คพ. เลือก อบต.ดอนแก้ว นำร่องดำเนินงานตาม “ข้อเสนอรูปแบบการคัดแยกและเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท”

นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและโฆษกกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) เปิดเผยว่า แนวนโยบายภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) แนวคิดการบริหารจัดการขยะ “ขยะ” ต้องไม่ใช่ “ขยะ” แต่“ขยะ” คือ “ทรัพยากร”ที่ต้องหมุนเวียนนำกลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการลดการเกิดของเสียให้น้อยที่สุด เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

อ่านต่อ

คพ.ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้ประชุมหารือการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมอนามัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในเรื่องข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ข้อเสนอการจัดระบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และแผนปฏิบัติด้านการจัดการขยะอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570)

อ่านต่อ

คพ. รุกตรวจสอบการลักลอบทิ้งสารเคมีแหล่งใหม่ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า มีผู้ร้องเรียนพบการลักลอบทิ้งสารเคมีในพื้นที่ อ.ภาชี นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดี คพ. ได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 นนทบุรี (สคพ.6) ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งของเสียแหล่งใหม่ เพื่อป้องกันสารเคมีแพร่กระจายส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง โดย สคพ.6 ได้ร่วมกับอำเภอภาชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อบต.โคกม่วง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตรวจสอบการทิ้งของเสีย ในพื้นที่ หมู่ 2

อ่านต่อ

คพ. ตรวจการลักลอบทิ้งกากของเสียที่ตำบลภาชี ปรากฏหลักฐานเชื่อมโยงกับบริษัท เอกอุทัย จำกัด

คพ. ตรวจการลักลอบทิ้งกากของเสียที่ตำบลภาชี ปรากฏหลักฐานเชื่อมโยงกับบริษัท เอกอุทัย จำกัด

อ่านต่อ

คพ. เปิดรับฟังความเห็นต่อการให้สัตยาบันในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการห้ามส่งออกของเสียอันตราย

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการที่อาจได้รับผลกระทบต่อการให้สัตยาบันในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซล (Ban Amendment)

อ่านต่อ

ทส. เปิดเวทีถกปัญหาบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากการรวบรวมข้อมูลสถิติของ คพ. กรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ตลอดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

อ่านต่อ

คพ. เตือนพื้นที่เสี่ยงสูงน้ำท่วมบ่อขยะภาคตะวันตก-ภาคใต้

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีการออกประกาศเรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย โดยประเทศไทยเริ่มต้นฤดูหนาวตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

อ่านต่อ

ทส. เอ็กซเรย์โรงงานประกอบกิจการพลาสติกทั่วประเทศ ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานพลาสติกค่อนข้างถี่ ส่วนใหญ่เป็นโรงงานรีไซเคิลพลาสติก ผลิตเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก

อ่านต่อ

คพ. เผยปี 2564 ขยะมูลฝอยลดลง ขยะติดเชื้อและขยะอันตรายเพิ่มขึ้น แนะจัดการอย่างถูกวิธี

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สถานการณ์ขยะมูลฝอยในปี 2564 เกิดขึ้น 24.98 ล้านตัน ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 1 โดยขยะมูลฝอยมีการคัดแยก ณ ต้นทาง และนำกลับไปใช้ประโยชน์ จำนวน 8.61 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 3 กำจัดอย่างถูกต้อง 9.68 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 6 และกำจัดไม่ถูกต้องประมาณ 6.69 ล้านตัน ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 15 สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้

อ่านต่อ

ลงนามความร่วมมือไม่รับซื้อวัสดุมีค่าจากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 28 เมษายน 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ “การไม่รับซื้อวัสดุมีค่าจากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ และภาคีเครือข่าย ทั้งภาคราชการ สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมและองค์กรเอกชน และผู้ประกอบการในธุรกิจรับซื้อทองแดงหรือรับซื้อวัสดุมีค่าทั่วประเทศ รวมจำนวน 118 แห่ง ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

ปลัด ทส. สั่งติดตาม – บังคับใช้กฎหมาย เหตุเพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม จ.ราชบุรี ล่าสุด อธิบดี คพ.ลงพื้นที่ตรวจสอบวันนี้

อธิบดี คพ. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม โกดังเก็บกักกากอุตสาหกรรม ประเภทกากน้ำมัน และกากสี ถังละ 200 ลิตร ประมาณ 1,000 ถัง เพลิงยังไม่สงบ ปลัด ทส. สั่งติดตาม – บังคับใช้กฎหมายสถานประกอบการ

อ่านต่อ

ทส. ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งหน้ากากอนามัยในขวดน้ำดื่มพลาสติก

ทส. ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งหน้ากากอนามัยในขวดน้ำดื่มพลาสติก

อ่านต่อ

ทส. แนะนำประชาชนในการทิ้งชุดทดสอบแอนติเจน

ทส. แนะนำประชาชนในการทิ้งชุดทดสอบแอนติเจน

อ่านต่อ

คพ. รับมอบถุงขยะสีแดงที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล เพื่อใช้คัดแยกขยะติดเชื้อในช่วงสถานการณ์โควิด-19

คพ. รับมอบถุงขยะสีแดงที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล เพื่อใช้คัดแยกขยะติดเชื้อในช่วงสถานการณ์โควิด-19

อ่านต่อ

ทส. ยืนยันห้ามนำเข้าเศษพลาสติก พร้อมผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์เศษพลาสติกในประเทศทั้งหมด ภายในระยะเวลา 5 ปี

ทส. ยืนยันห้ามนำเข้าเศษพลาสติก พร้อมผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์เศษพลาสติกในประเทศทั้งหมด ภายในระยะเวลา 5 ปี

อ่านต่อ

วราวุธ ขอความร่วมมือแยกขยะที่ต้นทาง ลดขยะติดเชื้อแก้ปัญหาขยะติดเชื้อตกค้าง

วราวุธ ขอความร่วมมือแยกขยะที่ต้นทาง ลดขยะติดเชื้อแก้ปัญหาขยะติดเชื้อตกค้าง

อ่านต่อ

ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564 และเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคประชาสังคมแสดงความคิดเห็นไม่ได้กีดกัน

ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564 และเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคประชาสังคมแสดงความคิดเห็นไม่ได้กีดกัน

อ่านต่อ

MONRE has confirmed banning of plastic scrap import and driven the utilization of all plastic scraps in the country in 5 years

MONRE has confirmed banning of plastic scrap import and driven the utilization of all plastic scraps in the country in 5 years

อ่านต่อ