คพ.ติดตามการแก้ไขปัญหาบ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ


คพ.ติดตามการแก้ไขปัญหาบ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ

ฉบับที่ 145/2562 วันที่3 มิถุนายน 2562

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีเหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะแพรกษา อยู่ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 และก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนโดยรอบและมีเรื่องร้องเรียน ซึ่งมีการแก้ไขมาอย่าง ต่อเนื่อง

เพื่อ ให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามแผนงาน อคพ. จึงได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาพร้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ อบต. แพรกษา และเครือข่ายภาคประชาชน โดยได้ร่วมประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้า การแก้ไขปัญหาผลกระทบเพื่อให้แก้ไขปัญหาผลกระทบจากบ่อขยะแพรกษาเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง

นายประลอง กล่าวว่า ที่ประชุมมีประเด็นการหารือ โดยเฉพาะเรื่องเร่งรัดการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน ฟื้นฟูพื้นที่บ่อขยะแพรกษา ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เด่นชัยปากน้ำ ที่ได้เสนอไว้ ได้แก่ การบริหารจัดการขยะเก่าที่สะสม ในบ่อขยะพื้นที่ 150 ไร่ โดยการรื้อร่อนและคัดแยกขยะมาผลิตเชื้อเพลิงขยะ , การจัดการน้ำเสียที่ขังอยู่ในบ่อขยะ , การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บ่อขยะและพื้นที่ชุมชนโดยรอบ และการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ใน พื้นที่ พร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานต่อภาครัฐและประชาชนอย่างต่อเนื่อง จากนั้นคณะก็ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงร่อนและคัดแยกขยะ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รายงานว่าจะแล้วเสร็จ และ ติดตั้งเครื่องจักรเพื่อผลิตเชื้อเพลิงจากขยะประมาณปี 2563

หลังจากนั้น ได้เดินทางต่อไปยังบ่อขยะแพรกษาใหม่ เพื่อติดตามการบริหารจัดการขยะที่ "ศูนย์บริหารจัดการ ขยะชุมชน โดยวิธีเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด" ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ ขนาด 9.9 เมกกะวัตต์ ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบคัดแยกขยะ , ระบบฝัง กลบขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาล , การทำ RDF เตาเผาผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน นอกจากนี้ ยังระบบบำบัดมลพิษทางอากาศและน้ำเสีย , การผลิตสารชีวภาพด้วย ซึ่งบริษัทฯ มีแผนงานขยายกำลัง ผลิตไฟฟ้าในอนาคต โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้มีเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการ ภายในโรงงานและระบบการจัดการขยะที่ดี มีการควบคุมมลพิษเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง เป็น รูปแบบการแก้ไขปัญหา การจัดการขยะมูลฝอย ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้ชุมชนกับโรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยจะเห็นได้จากมีการขยายตัวของชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าดังกล่าว นายประลอง กล่าว

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนสื่อสารองค์กรกรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 022982065-69 โทรสาร 022985108

ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=18886