กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมนำผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล เสนอต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 34


กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมนำผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล เสนอต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 34

20 มิถุนายน 2562 

 

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่าในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 34 (34th ASEAN SUMMIT) ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายนนี้ ในวาระที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีการนำผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล ที่ประกอบด้วยปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และกรอบปฎิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเลเข้าสู่การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่  34 เพื่อให้ผู้นำได้รับรองแนวทางขับเคลื่อนการปฏิบัติร่วมกันเพื่อปัญหาขยะทะเลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะทะเลอาเซียน ซึ่งประเทศไทยมีโรดแมปการจัดการขยะพลาสติกระหว่างปี 2561-2573 เช่น ตั้งเป้าการเลิกใช้แก้วน้ำพลาสติก ยกเลิกการใช้หลอดพลาสติก ยกเลิกการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร และยกเลิกการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ 200 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2570 เนื่องจากเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก รวมถึงการจัดการขยะไหลลงทะเล ด้วยการติดตั้งบูมดักขยะตามปากแม่น้ำต่างๆ ซึ่งปริมาณขยะถึงร้อยละ 80 ที่ไหลลงสู่ทะเลมาจากแม่น้ำลำคลองต่างๆ ที่มาจากการชะล้างของฝน อย่างไรก็ตามเห็นว่าการแก้ไขปัญหาขยะ ที่ได้ผลที่สุดต้องมาจากความร่วมมือของประชาชนควรตระหนักในการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190620090423430