1 ปี กับผลการดำเนินการในการจัดการขยะพลาสติก


1 ปี กับผลการดำเนินการในการจัดการขยะพลาสติก

ฉบับที่154/2562 วันที่21 มิถุนายน 2562

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) โดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดประชุม คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลือบการดำเนนงานเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายการจัดการขยะพลาสติกตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก   พ.ศ. 2561 -2573 ที่ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562

นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหาร จัดการขยะพลาสติก กล่าวว่า การประชุมีคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้า การขับเคลือบการดำเนนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการขยะพลาสติก ตามโรดแมพ การจัดการขยะพลาสติก   พ.ศ. 2561 - 2573 ที่กำหนดการเลิกใช้พลาสติก 3 ชนิด ภายในปี 2562 ได้แก่ 1) พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม 2) ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผสม สารอ๊อกโซ่และ3) ไมโครบีด และกำหนดเลิกใช้พลาสติก 4 ชนิด ภายในปี 2565 ได้แก่ 1) ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนา น้อยกว่า 36 ไมครอน 2) กล่องโฟมบรรจุอาหาร 3) แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดี่ยว) และ4) หลอดพลาสติก และเป้าหมายที่ 2 มีการนำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์  ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 พบว่า ผลการดำเนนงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  ทั้งภาครัฐและเอกชนในการขับเคลือบการดำเนนงานอย่างเป็นรูปธรรม ถึงแม้จะเป็นการ ดำเนนการแบบสมัครใจ

นายประลอง ดำรงไทย อธิบัดกรีมควบคุมมลพิษ (อคพ.) กล่าวว่า สรุปผลการดำเนนงานถึงปัจจุบัน สามารถลดปริมาณ การใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด และในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อได้ประมาณ 1,524 ล้านใบุหรี่อประมาณ 4,385 ตัน การดำเนนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หยุดจำหน่ายภาชนะโฟมใส่อาหาร ใน 12 สาขาทั่วประเทศ บมจ.ซีพี ออลล์ (เซเว่น อีเลฟเว่น) มอบเงินจำนวน 57 ล้านบาท จากแคมเปญ ” ลดวันละถุง...คุณทำได้ เฟส 1 “ เพื่อนำไปสูู่่มทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทยมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราช พร้อมเดินหน้าเฟส 2 เพื่อมอบเงินบริจาคให้กับ 77 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ กลุ่มค้าปลีกเซ็นทรัลและกลุ่มธุรกิจในเครือประกาศเจตนารมณ์ปลอดถุงพลาสติกใน ปลายปีนี้ ส่วนเทสโก้ โลตัส เลิกใช้บรรจุภัณฑ์โฟมทั้งหมด ทุกชนิดในทุกสาขาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

นาย ประลอง กล่าวว่า การติดตามประเมินผลการดำเนนงาน โดยผ่านกลไกคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห่งชาติ และ จัดตั้งคณะทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการขยะพลาสติก ภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ประกอบด้วย 1) คณะทำงานด้านการพัฒนากลไกการจัดการพลาสติก 2) คณะทำงานด้านการส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์  และ3) คณะทำงานด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ปฏิบัติภายใต้โรดแมพการจัดการขยะ พลาสติก   พ.ศ.2561-2573 ซึ่งจะต้องติดตามและประเมินผลการเลิกใช้พลาสติก 7 ชนิด ทั้งจากการผลิตและการบริโภค ข้อปัญหา และอุปสรรค์ รวมทั้งแนวทางการดำเนนงานทางกฎหมาย ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนนการและจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการ ดำเนนงานเพื่อเผยแพร่ให้สาธุารณชนได้รับทราบเป็นระยะ ๆ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนสื่อสารองค์กรกรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 022982065-69 โทรสาร 022985108

ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=18928