คพ. แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยง เตรียมความพร้อมรับมือปัญหาขยะชุมชนในช่วงอุทกภัย


คพ. แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยง เตรียมความพร้อมรับมือปัญหาขยะชุมชนในช่วงอุทกภัย

ฉบับที่158/2562 วันที่2กรกฎาคม 2562

คพ.รวบรวมข้อมูลสถานที่ก้าจัดขยะชุมชนที่อาจมีความเสี่ยงจากปัญหาน้ำท่วม 385 แห่งทั่วประเทศ โดยใช้ข้อมูล พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำของกรมทรัพยากรน้ำในการประเมิน พร้อมจัดส่งแนวทางการจัดการขยะชุมชน ในช่วงที่เกิดเหตุช่วงหลังจากอุทกภัยคลี่คลายและแนวฟื้นฟูไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 

นายประลอง ด้ารงค์ไทยอธิบัดกรีมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปิดเผยว่า เมื่อเข้าสู่หน้ำฝน คพ. มีความห่วงใยต่อปัญหาอุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้นจะส่งผลให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย และ ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน น้ำท่วมระบบก้าจัดขยะ ท้าให้เกิดการแพร่กระจ่ายของมลพิษ ส่งผลกระทบต่อ คุณภาพสิ่งแวดลอม และสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ี่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมการและ จัดการ

นายประลอง กล่าวว่า ในส่วนของ คพ. ได้มีการรวบรวมข้อมูลสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่อาจมีความเสี่ยง ที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเป็นประจ้า โดยใช้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำกรมทรัพยากรน้ำใน การประเมิน จำนวน 385 แห่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครูอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธุารณภูัย และอธิบัดกรีมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว เตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน น้ำท่วมระบบก้าจัดขยะที่เกิดจาก อุทกภัย ซึ่งต้องดำเนนการเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 เดือน ก่อนเกิดเหตุนอกจากนี ได้จัดส่งแนวทางในการดำเนนงาน รับมือกับการจัดการขยะมูลฝอยู่ในช่วงการเตรียมการรับมือกับเหตุอุทกภัย ช่วงที่เกิดเหตุช่วงหลังจากอุทกภัยคลี่คลาย และการ ฟื้นฟูหลังจากเหตุอุทกภัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อน้ำไปประกอบการดำเนนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนสื่อสารองค์กรกรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 022982065-69 โทรสาร 022985108

ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=18955