ผู้ว่าฯ ตรัง กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ความสำคัญ และดำเนินการกำจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ


ผู้ว่าฯ ตรัง กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ความสำคัญ และดำเนินการกำจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

2 กรกฎาคม 2562 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ความสำคัญ และดำเนินการกำจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดตรังไปสู่การเป็นจังหวัดสะอาด เป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย และขยะมูลฝอยตกค้างมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งรัดติดตามการดำเนินการของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 23 แห่ง ปรากฏว่ามีเพียงแค่ 2 แห่งเท่านั้น ที่สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้นในการส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง จะเป็นการจัดการที่ยั่งยืน ส่งผลให้ปริมาณขยะในภาพรวมทั้งจังหวัดลดลง ทำให้ปริมาณขยะที่จะต้องเข้าสู่ระบบการกำจัดลดลง และมีการกำจัดที่ถูกวิธีเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้นอกจากการมุ่งลดปริมาณขยะ และการคัดแยกขยะต้นทางแล้ว จังหวัดตรังยังมุ่งสร้างระบบการเก็บขนขยะ (กลางทาง) ซึ่งได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ความสำคัญ และดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การจัดการ หรือการกำจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ปลายทาง) และขับเคลื่อนจังหวัดตรังไปสู่การเป็นจังหวัดสะอาดเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) ต่อไป

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190702085639322