จิตอาสาตากใบ ร่วมเก็บขยะชายหาดแม่น้ำตากใบ


จิตอาสาตากใบ ร่วมเก็บขยะชายหาดแม่น้ำตากใบ

4 กรกฎาคม 2562 

 

บริเวณด่านศุลกากรตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ดร.อติสันติ์ ภูวพิพัฒนวงศ์ นายด่านศุลกากรตากใบ เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาตากใบ ร่วมเก็บขยะชายหาดแม่น้ำตากใบ ซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนไทย – มาเลเซีย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำดีด้วยหัวใจ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสามัคคีในการประกอบกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อชุมชนโดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน ทำให้เกิดความรัก ความผูกพันภายในชุมชนขึ้น และเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในวันนี้จิตอาสาทั้งหลายได้มาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ เพื่อรวมถวายสัตย์ปฏิญาณ และร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนา บริเวณปากประตูประเทศ ริมแม่น้ำโกลก พื้นที่ช่องทางผ่านแดนถาวรตากใบ ซึ่ง เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ให้ตระหนักในการรักษาความสะอาดบริเวณถิ่นฐานบ้านเรือน ให้สะอาดสวยงาม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามแนวพระราชดำริ เราทำดีด้วยหัวใจ การเก็บขยะในครั้งนี้ เพื่อตัดวงจรขยะที่เป็นมลพิษต่อสภาพแวดล้อม ทั้งยังเป็นอันตรายต่อชีวิตสัตว์ทะเล เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในหน้ามรสุม น้ำทะเลจะนำขยะกลับขึ้นฝั่ง จึงร่วมแรงร่วมใจกันเก็บก่อนที่น้ำทะเลจะพลัดขยะกลับคืนสู่ท้องทะเล ซึ่งส่งผลให้สัตว์ทะเลมีโอกาสที่จะกลืนกินและก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้นักกีฬา และทุกคนที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมจะได้ฉุกคิดและเกิดจิตสำนึกถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันกำจัด และลดปริมาณขยะให้น้อยลงตลอดจนปลูกฝังให้เกิดความคิดที่จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/88570