คพ. ติดตามการจัดการขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2562


คพ. ติดตามการจัดการขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2562

ฉบับที่ 165/2562 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

 
คพ.ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่จัดการไม่ถูกต้องและตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเป็นจำนวนมาก ภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การกำจัดขยะเป็นวาระแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย ทส.เร่งดำเนินการวางแผน และจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คพ. ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยตกค้างและการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น โดยการจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจในด้านนโยบาย ด้านเทคนิควิชาการ และรูปแบบแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย จำนวน 14 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายมีแผนงาน/แนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ และเป็นต้นแบบในการดำเนินงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ต่อไป
นายประลอง กล่าวว่า คพ.ลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 29 แห่ง และการจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อรวบรวมข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันและใช้ในการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างตรงเป้า รวมทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ?ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย? ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องและตกค้างในสถานที่กำจัดขยะ และร่วมกันกำหนดทิศทางแนวทางการทำงานต่อไป รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม และบูรณาการการดำเนินงานเพื่อให้สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)
ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=18981