สส.เดินหน้ารุกเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ“ขยะเหลือศูนย์”


สส.เดินหน้ารุกเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ“ขยะเหลือศูนย์”

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดินหน้าจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้จัดการขยะเหลือศูนย์” ประจำปี 2560 จำนวน 9 แห่งทั่วประเทศ

            นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า “รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาขยะ โดยมีการดำเนินการมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงได้ดำเนินการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และภาคีเครือข่าย ให้มีการดำเนินการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปัจจุบัน มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ไปแล้วทั้งสิ้น 37 แห่ง โดยในปี 2560 ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ทั้งสิ้น 9 แห่ง แบ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน 5 แห่ง และศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน 4 แห่ง ดังนี้

           1.ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ ชุมชนบ้านน้ำพุ จ.ลำพูน 2.ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ ชุมชน รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎร์ธานี 3.ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ ชุมชนบ้านท่า จ.อุตรดิตถ์ 4.ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ ชุมชนบ้านหนองสะแกกวน จ.บุรีรัมย์

     

           5.ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ ชุมชนบุลำดวนใต้ จ.บุรีรัมย์ 6.ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนวัดตโปทาราม จ.ชลบุรี 7.ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ จ.สกลนคร 8.ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ 9.ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จ.เพชรบูรณ์

               นายสากล กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ให้การสนับสนุนองค์ประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ โดยล่าสุดในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้มีการจัดส่งทีมงานลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้แต่ละแห่ง เพื่อติดตามกระบวนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ รวมทั้งทบทวนกิจกรรมและการนำเสนอผลงานภายในศูนย์ ซึ่งพบว่าทั้ง 9 แห่งมีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการเผยแพร่ความรู้แล้ว โดยได้เปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ ชุมชนบ้านพุ จังหวัดลำพูนเป็นแห่งแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที 3 กันยายนที่ผ่านมา และหลังจากนั้นจะทยอยเปิด “ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์” ทั้งหมดจนครบทั้ง 9 ศูนย์ต่อไป                      ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ ชุมชนบ้านน้ำพุ จ.ลำพูน นับเป็นชุมชนต้นแบบที่โดดเด่นในการจัดการขยะภายใต้แนวคิด Zero Waste เป็นชุมชนต้นแบบที่โดดเด่น มีผู้นำที่เข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนในการช่วยกันจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง อาทิ การคัดแยกขยะภายในบ้านเรือนของตนเอง โดยขยะรีไซเคิล คัดแยกขาย หรือบริจาคเข้ากองทุนขยะ ขยะเศษอาหาร คัดแยกเพื่อทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพใช้ในครัวเรือน และในพื้นที่เกษตรกรรม ขยะเศษถุงพลาสติกก็อัดเป็นก้อนขายได้ และการดัดแปลงวัสดุเหลือใช้เป็นป้ายจราจรภายในชุมชน ทำให้สภาพแวดล้อมในหมู่บ้านสะอาด และน่าอยู่

          “ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ไม่เพียงจะเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนถึงผลสำเร็จของการดำเนินโครงการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ ที่สามารถจัดการปัญหาขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน” อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ที่มา http://www.komchadluek.net/news/economic/294659