กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” หวังเพิ่มป่าในประเทศให้ได้ร้อยละ 55 ตามแผนรัฐ


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” หวังเพิ่มป่าในประเทศให้ได้ร้อยละ 55 ตามแผนรัฐ

7 กันยายน 2562

 

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงาน Road Show ขยายผลสร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” ต่อเนื่องใน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 จัดโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ เบโด้ (BEDO) และมีกลุ่มเครือข่าย 16 หน่วยงานโครงการ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” เข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อเดินหน้ารณรงค์ขยายผลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า ป่าครอบครัว”  2,431 ชุมชน แบ่งเป็น ภาคเหนือ 828 ชุมชน ภาคกลาง 82 ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 830 ชุมชน ภาคตะวันออก 157 ชุมชน  ภาคตะวันตก 258 ชุมชน และภาคใต้ 258 ชุมชน หรือคิดเป็นพื้นที่ป่าทั้งหมด 119,538 ไร่ ถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ที่เป็นพื้นที่ต้องไม่ตั้งอยู่ในเขตของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด้วยการส่งเสริมให้เจ้าของพื้นที่ปลูกพันธุ์กล้าไม้ที่มีความสมบูรณ์และเหมาะสมตามระบบภูมินิเวศ เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในการปลูกพืชทุกระดับชั้น ปลูกพืชพื้นล่าง และพืชผักพื้นบ้านให้สามารถเก็บกินเก็บขายได้ พร้อมทั้งสนับสนุนแหล่งพันธุกรรรมเพื่อการอนุรักษ์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นแหล่งวัตถุดิบนำมาต่อยอดเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และบริการตาม BEDO Concept หากโครงการนี้เกิดการขยายผลต่อเนื่องทั่วประเทศจะทำให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีและพึ่งพาตนเองได้ แล้วยังก่อให้เกิดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อเติมเต็มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ร้อยละ 15 สอดคล้องตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วประเทศให้ได้ร้อยละ 55 ด้วย ด้านนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ เบโด้ (BEDO) กล่าวว่า เบโด้ ได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์จาก ตรา BioEconomy อีกทางเลือกของผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพเกิดจาก BEDO Concept ใน 3 ประการ ประกอบด้วย การใช้ทรัพยากรชีวภาพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลัก การผลิตที่เป็นมิตรกับความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม และสุดท้าย การปันรายได้บางส่วนไปอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรชีวภาพ มาใช้เดินหน้างานเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตรา BioEconomy จำนวน 248 ผลิตภัณฑ์ มีมูลค่าการตลาด 25 ล้านบาท ระหว่างปี 2556-2562

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190907104532079