ทส. จับมือ 11 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5


ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ทส. จับมือ 11 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

ลงในเว็บไซต์วันที่ 11 ก.ย. 62

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ฉบับที่ 181/2562 วันที่ 10 กันยายน 2562
วันนี้ (10 กันยายน 2562) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้แทน 11 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชน จำนวนกว่า 200 คน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายวิจารย์ สิมาฉายา กล่าวว่า การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในวันนี้ เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ระหว่างปี 2562 - 2567 เนื่องจากทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 บนฐานการบูรณาการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการควบคุม กำกับดูแล และลดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด พัฒนาเครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการ เพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อรักษาคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
โดยทุกฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานดังต่อไปนี้
๑) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยการควบคุมและลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดในช่วงวิกฤตสถานการณ์ฝุ่นละออง
๒) ป้องกันและลดการเกิดมลพิษจากแหล่งกำเนิด โดยควบคุม กำกับดูแล และลดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด รวมถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง
๓) เพิ่มศักยภาพด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบเฝ้าระวัง เครื่องมือตรวจวัด พัฒนาองค์ความรู้ การสื่อสารประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ และกลไกการบริหารจัดการเชิงรุก
ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะนำไปสู่การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
 
ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)
ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=19078