ห้องแลป (คลอง 6) ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร. สุพัฒน์และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา พร้อมด้วยคณะอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะและงานศึกษาวิจัยในปัจจุบัน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. อาจารย์ ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 9 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายอิทธิพล พ่ออามาตย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อเรื่อง "Air pollution and transportation management system in Thailand " พร้อมทั้งได้นำชมระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ ในการตรวจวัดมลพิษจากรถยนต์ประเภทต่างๆ ในห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ และสาธิตวิธีการตรวจวัดมลพิษจากรถยนต์ใช้งานตามมาตรฐานไอเสียรถยนต์ใช้งานในประเทศไทย