สภากทม.รณรงค์รักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา


สภากทม.รณรงค์รักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา

17 กันยายน 2562

 

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่าคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขตพื้นที่ และผู้แทนจากกองทัพเรือ ลงเรือรณรงค์ให้ประชาชนที่พักอาศัยริมแม่น้ำงดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียลงในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะช่วงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า เพื่อร่วมกันรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นสายน้ำแห่งชีวิตของแผ่นดิน และสนับสนุนการปรับภูมิทัศน์วัฒนธรรมแห่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้รับการเสนอขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ.2562 และกองทุนโบราณสถานโลกได้ประกาศให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็น 1 ใน 28 แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ 2018 คณะกรรมการฯ จึงได้ลงพื้นที่รณรงค์ทั้งทางเรือ และเดินรณรงค์ภายในตลาดวังหลังและชุมชนวังหลัง เขตบางกอกน้อย เชิญชวนประชาชนร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความใส สะอาด สวยงาม ปราศจากขยะ โดยขอความร่วมมืองดทิ้งขยะ น้ำเสียลงแม่น้ำ คู คลอง ติดถังดักไขมัน และปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 ด้วย ทั้งนี้ในอนาคตกรุงเทพมหานครจะก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียธนบุรี บริเวณด้านหลังสำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองบางขุนนนท์ คลองมอญ คลองบางบำหรุ และแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ 36.44 ตร.กม. และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งใช้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านฝั่งธนบุรี โดยเฉพาะการท่องเที่ยวย่านคลองต่างๆ

ที่มา: https://www.naewna.com/local/440906