ก.อุตฯ จับตา 205 โรงงานเสี่ยงแอบทิ้งกากอุตสาหกรรม


ก.อุตฯ จับตา 205 โรงงานเสี่ยงแอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

23 กันยายน 2562

 

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าตามที่มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ล่าสุดจึงสั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ออกไปกำกับดูแล และตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย 205 ราย ที่ประเมินแล้วว่าเป็นโรงงานที่มีกากอุตสาหกรรมประเภทที่มีความเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้ง ในจำนวนนี้แบ่งเป็นโรงงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 ราย และโรงงานในต่างจังหวัด 193 ราย สำหรับการตรวจโรงงาน 205 แห่ง จะดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายนนี้ โรงงานเหล่านี้เป็นกลุ่มโรงงานผู้รับบำบัด/กำจัดของเสีย 24 ราย และกลุ่มโรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสีย 181 ราย โดยจะมีการระบุว่าโรงงานแต่ละแห่งมีของเสียชนิดใด และใช้บริการโรงงานผู้รับบำบัด/กำจัดใด อยู่ในพื้นที่จังหวัดใดบ้าง ส่วนการตรวจสอบฯ จะเข้าไปดูว่าโรงงานปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครบถ้วนหรือไม่ โดยเฉพาะการแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องแจ้งเข้ามาในระบบของกรมโรงงานฯ ทุกครั้งและทันที รวมถึงตรวจสอบปริมาณของเสียอันตราย และข้อมูลการส่งกำจัด/บำบัด โดยต้องสอดคล้องกันตามหลักวิชาการ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะกำกับดูแลอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ยังสั่งการเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำโรงงาน ลดและจัดการของเสียจากการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำหลัก 3Rs มาประยุกต์ใช้ ส่วนกรณีพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ซักซ้อมความเข้าใจและวางแนวทางปฏิบัติแจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ทั่วประเทศทราบโดยทั่วกันแล้ว โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ สอจ.ทำงานร่วมกับพนักงานสอบสวน เพื่อให้รู้ว่าได้รับของเสียมาจากโรงงานใด และเป็นหลักฐานก่อนเสนอเรื่องของบประมาณมายังกระทรวง เพื่อดำเนินการเรียกค่าเสียหายในการกำจัดฯ คืนให้แก่ภาครัฐ โดย กรอ.จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ และกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 เพื่อสำรองจ่ายไปพลางก่อน.-สำนักข่าวไทย

ที่มา: https://tna.mcot.net/view/eURA-IC