ชลประทานตรังเดินหน้าบริหารจัดการน้ำ


ชลประทานตรังเดินหน้าบริหารจัดการน้ำ

25 กันยายน 2562

 

นายธนิษฐ์ หยูทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานโครงการชลประทานตรัง เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ตนและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานตรัง ร่วมลงพื้นที่กับนายคณพศ วรรณดี ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามประเมินผลโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และคณะ เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการติดตามแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยาการน้ำ และตามข้อสั่งการจากมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของโครงการแก้มลิงทุ่งหินผุด ระยะ 3 ตำบลนาตาล่วง และโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งประสบปัญหาอุปสรรค เนื่องจากงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน และมีฝนตกในพื้นที่บ่อยครั้ง สำหรับโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะก่อให้เกิดประโยชน์ของในการบรรเทาอุทกภัย สามารถลดพื้นที่น้ำท่วม ระดับความลึก รวมทั้งระยะเวลาการท่วมขัง ทำให้สามารถระบายน้ำท่วมได้เร็วขึ้น ประโยชน์ด้านการชลประทาน และน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค สามารมเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์บริเวณประตูระบายน้ำตรัง และคลองผันน้ำหลากหนองตรุด-คลองช้าง“รวมทั้งสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งได้ ประโยชน์ด้านการป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็ม มีปริมาณน้ำเพื่อใช้ในการผลักดันการรุกตัวของน้ำเค็มในช่วงฤดูแล้ง ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว สามารถเพิ่มกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการ รวมถึงอาจจะทำเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนก่อให้เกิดการจ้างงานและการพัฒนาคุณภาพน้ำในลำน้ำได้”

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/105048