ดันอุตฯเคมีชีวภาพเป็นอุตสาหกรรม S-Curve เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชีวภาพ


ดันอุตฯเคมีชีวภาพเป็นอุตสาหกรรม S-Curve เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชีวภาพ

11 ตุลาคม 2562 

 

ที่มา: https://www.posttoday.com/economy/news/603298

นางสุรีย์พร สหวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าภายหลังเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนและยกระดับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี/เคมีชีวภาพ และภาคเกษตรไทย เพื่อให้เติบโตและสามารถปรับตัวไปสู่การเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมศักยภาพเป้าหมาย (S-Curve) และเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) สำหรับอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด PBS เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเกษตรและเศรษฐกิจไทยในอนาคต เนื่องจากมีโอกาสทางธุรกิจและสามารถขยายการส่งออกได้จากกระแสรักษ์โลก และเทรนด์การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศ และการนำระบบดิจิทัลเข้ามาปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและการดำเนินงานขององค์กรในหลายส่วน (Digital Transformation) อาทิ ระบบบล็อกเช่น (Blockchain) ที่เชื่อมโยงข้อมูลและสามารถตรวจสอบย้อนกลับระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย สถาบันการเงิน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ การนำระบบ E-Finance และระบบ AI เข้ามาใช้ในองค์กร ตลอดจนการมุ่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง จะเป็นการยกระดับให้เข้าสู่อุตสาหกรรม S-Curve มากยิ่งขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมศักยภาพเชิงลึก (ระดับรายสถานประกอบการ)” ที่ สนค.ได้ดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด เพื่อศึกษาการปรับตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยไปสู่ “อุตสาหกรรม 4.0” อย่างไรก็ตามการดำเนินธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด PBS ในประเทศไทยยังคงมีข้อจำกัดที่สำคัญ คือ ไทยยังจำเป็นที่ต้องพึ่งพิงวัตถุดิบต้นน้ำที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งคือ วัตถุดิบทางการเกษตรที่ผ่านกระบวนการหมักให้เป็นโมโนเมอร์ (Monomer) ทั้งนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนควรเร่งสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยให้เป็นรูปธรรม ตลอดจนเร่งผลักดันแผนพัฒนา Bio Hub แห่งแรกในอาเซียน (Bio Hub of ASEAN) และโครงการไบโอรีไฟเนอรีคอมเพล็กซ์ (Bio-refinery Complex) ณ จังหวัดนครสวรรค์ ให้เกิดผลอย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ/พลาสติกชีวภาพ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมต้นน้ำที่เกี่ยวข้อง สำหรับบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม เป็นบริษัท ร่วมทุนระหว่างบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด PBS เชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลก โดยผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยสำหรับการสัมผัสกับอาหาร และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเครื่องจักรเดิม ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด ซึ่งตลาดส่งออกหลักของเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด PBS ได้แก่ ตลาดสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น เพื่อนำไปผลิตสินค้านวัตกรรมต่าง ๆ อาทิ แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ แคปซูลกาแฟ ถุงบรรจุเมล็ดกาแฟ และถุงห่อเสื้อผ้าแบรนด์พรีเมียม เป็นต้น