ขยะ คพ ล้นถัง


ปริมาณขยะ คพ มีจำนวนมากและถังมีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับรองรับขยะ  ทำให้ขยะเกิดล้นออกมานอกถังที่รองรับ