คพ. โปร่งใสติดอันดับที่ 5 ของประเทศ


คพ. โปร่งใสติดอันดับที่ 5 ของประเทศ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 21 ต.ค. 62


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ 209/2562 วันที่ 19 ตุลาคม 2562
 
คพ.เผยผลคะแนนประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยตั้งเป้าให้ติด 1 ใน 10 และในปีนี้เป็นลำดับที่ 5 จากจำนวน 144 หน่วยงานระดับกรม มีผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100 จะมุ่งมั่นสร้างความมั่นใจให้ประชาชนต่อไป
นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส) เปิดเผยว่า คพ. หนึ่งในหน่วยงานในสังกัด ทส. พอใจผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) พบว่า คพ. ได้รับผลคะแนนรวมเท่ากับร้อยละ 94.29 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับสูง จัดอยู่ในอันดับที่ 5 จากจำนวน 144 หน่วยงานระดับกรม และจากการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 คพ. ได้รับคะแนน 83.59 ,86.59 ,89.87 และ 94.29 สูงขึ้นตามลำดับ และติดอันดับที่ 28 ,25 ,11 และสูงขึ้นมาเป็นอันดับที่ 5 ในปีนี้ ติด 1 ใน 10 ตามเป้าหมายที่วางไว้
นายประลองฯ กล่าวอีกว่า จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินสงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน 10 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ 5) การแก้ปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต ในปีนี้ คพ. ได้คะแนนสูงสุดในตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 คือ การเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100 เท่ากัน ทั้งนี้ ในปีต่อไป ทาง คพ. โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านจะมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการเป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต มีลำดับการประเมินสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคส่วนต่างๆ และพี่น้องประชาชน
 
ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)
ที่มา  http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=19158