จังหวัดตรัง เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการระบายน้ำและเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอ


จังหวัดตรัง เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการระบายน้ำและเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอ

22 ตุลาคม 2562

 

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191022085349776

นายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่าจังหวัดตรัง เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสภาพฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการระบายน้ำ และเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอ แม้ว่าในปีนี้ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 3 แห่งในพื้นที่จังหวัดตรัง  ส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ดี พร้อมที่จะสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพในช่วงฤดูแล้งหน้า   แต่เพื่อเป็นการสำรองปริมาณน้ำไว้ใช้ในอนาคตและสร้างความมั่นคงด้านการใช้น้ำอย่างไม่ขาดแคลน จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้ร่วมแรงร่วมใจกันรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย ที่สำคัญกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนข่าวสารสถานการณ์น้ำ ให้ประชาชนรับทราบข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นการป้องกัน หรือลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด