อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ สั่งปิดโรงงานแป้งมันจี้แก้ปล่อยน้ำเสีย


อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ สั่งปิดโรงงานแป้งมันจี้แก้ปล่อยน้ำเสีย

22 ตุลาคม 2562

 

ที่มา: https://www.banmuang.co.th/news/region/167277

จากกรณีชาวบ้านโคกศรี ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมตัวกันร้องทุกข์ หลังได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากมีโรงงงานแป้งมันในพื้นที่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำห้วยกุดแข้ แหล่งน้ำสาธารณะธรรมชาติ ส่งผลให้น้ำระบบนิเวศเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ปลาและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่น้ำตาย รวมถึงต้นข้าวของเกษตรกรล้มตายจำนวนมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวถูกปล่อยเรื้อรังมาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้ปัจจุบันส่งผลไปถึงการใช้ชีวิตของประชาชน เนื่องจากมีชาวบ้านล้มป่วย เป็นโรคทางเดินหายใจ และผิวหนังหลายราย กระทั่งนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกหนังสือแจ้งไปยังโรงงานแป้งมันหยุดประกอบกิจการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงโรงงานระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการตรวจสอบ และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอห้วยผึ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคำบง และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์นำหนังสือประกาศคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วนไปแจ้งต่อบริษัทแป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อทางโรงงานได้รับทราบ พร้อมกับติดประกาศคำสั่งไว้บริเวณภายในโรงงาน บริเวณบ่อผลิตแก๊สชีวภาพ และบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้หยุดประกอบกิจการโรงงานในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมด และให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจนกว่าจะแล้วเสร็จและเป็นไปตามระเบียบของทางราชกำหนด โดยเจ้าหน้าที่ของโรงงานฝ่ายต่างๆรับทราบคำสั่งและพร้อมปฏิบัติตาม สำหรับเนื้อหารายละเอียดในหนังสือประกาศคำสั่งระบุว่า ด้วยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับกอ.รมน.กาฬสินธุ์ นายอำเภอห้วยผึ้ง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาชนในพื้นที่ได้ตรวจสอบโรงงานแป้งมันกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการทำแป้งมันสำปะหลัง ตั้งอยู่เลขที่ 188 ถนนสมเด็จ-กุฉินารายณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่ามีการต่อท่อน้ำขนาดประมาณ 6 นิ้ว จากระบบบำบัดน้ำเสียบ่อที่ 1 ที่ได้รับน้ำเสียจากโรงงานผลิตแก๊สชีวภาพ มีร่องรอยการระบายน้ำเสียออกจากบ่อดังกล่าว และพบน้ำที่อยู่ในที่สาธารณะข้างบ่อมีลักษณะสีไม่เป็นธรรมชาติของน้ำฝน ซึ่งอาจจะไหลลงสู่ลำห้วยสาธารณะได้ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการต่อท่อ พร้อมวาล์วปิด-เปิด จากระบบบำบัดน้ำเสียบ่อที่ 8 ที่รับน้ำจากโรงงานผลิตแก๊สชีวภาพ โดยเมื่อปิด-เปิดน้ำเสียจะไหลลงในที่ดินโรงงาน ซึ่งอาจจะล้นออกไปสู่ลำธารสาธารณะ นอกจากนี้ทางอำเภอห้วยผึ้งได้ทำการสอบบันทึกถ้อยคำชาวบ้านที่อยู่รอบๆโรงงานได้ให้ข้อมูลว่าโรงงานจะลักลอบปล่อยน้ำเสียออกนอกบริเวณโรงงานเป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ประกอบกับจากรายงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ที่พบว่าคุณภาพน้ำที่พบในลำห้วยกุดแข้มีค่าไม่เป็นมาตรฐานแหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ความเดือดร้อน อย่างร้ายแรงแก่บุคคล ทรัพย์สิน ที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายจึงมีคำสั่งให้บริษัทแป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัด หยุดประกอบกิจการโรงงานในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสีย และให้ปรับปรุงแก้ไข หรือให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยให้ทำการรื้อท่อน้ำที่ต่อออกจากบ่อบัดบัดน้ำเสียทั้งหมดที่มี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ให้เสนอมาตรการป้องกันน้ำเสียไม่ให้ไหลออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเห็นชอบ โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือคำสั่ง 21 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ผู้ใดประกอบกิจการระหว่างที่ได้มีคำสั่งให้หยุดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับวันละ 5,000 พันบาทจนกว่าจะหยุดประกอบกิจการ ส่วนสถาปนิกหรือวิศวกรที่ฝ่าฝืนทำงานในโรงงานเฉพาะส่วนที่มีคำสั่งให้หยุดต้องระวางโทษเช่นเดียวกันกับผู้ประกอบการโรงงาน อย่างไรก็ตามสำหรับการตรวจสอบพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานว่า มีการใช้ที่สปก.ทำเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียหรือไม่นั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบเนื้อที่บ่อบำบัดน้ำเสียทั้งหมด ซึ่งมีเนื้อที่เป็นบริเวณกว้าง และคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้