การประชุมหารือ การศึกษามาตรการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก (Sharing of View on Climate Change Policies and Mitigation Actions)


การประชุมหารือ การศึกษามาตรการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก (Sharing of View on Climate Change Policies and Mitigation Actions)

31 ตุลาคม 2019

ที่มา http://www.onep.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/

 

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ ห้องซิกมา ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมหารือการศึกษามาตรการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ทีมงาน Asia-Pacific Integrated Assessment (AIM) ของประเทศไทยและจากประเทศญี่ปุ่นได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคตและนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการที่จะนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ NDC ของประเทศไทยในฉบับถัดไป และยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งมีการเสวนาร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยในประเด็นการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกในบริบทต่างๆ ของประเทศ โดยการประชมครั้งนี้มีผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) องค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยเข้าร่วมประมาณ ๓๐ คน