อธิบดี คพ. สรุปผลงาน 6 เดือน


นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อธิบดี คพ. ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ได้มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่นำองค์กรร่วมกับเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1-16 มุ่งมั่นที่จะพิทักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย การตรวจและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตามนโยบาย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งได้ดำเนินงานที่สำคัญ เช่น อ่านต่อhttps://www.pcd.go.th/pcd_news/12782/