คพ. แนะแนวทางแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในช่วงหน้าแล้ง


นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ภัยแล้งในปี 2564 พบว่าบางแหล่งน้ำมีสภาพแห้งขอดไม่มีน้ำแล้ว เช่น แม่น้ำวัง บริเวณช่วงรอยต่อจังหวัดลำปางกับจังหวัดตาก แม่น้ำยม ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร เป็นต้น และในช่วงหน้าแล้งแหล่งน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงจากปกติ โดยจากการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ที่ผ่านมา พบว่า ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม มักพบปัญหาคุณภาพน้ำที่เกิดจากกรณีการเกิดสาหร่ายสะพรั่ง (Algal Bloom) หรือมีปริมาณสาหร่ายในน้ำมากกว่าภาวะปกติ ซึ่งมักพบในแหล่งน้ำ เช่น บริเวณประตูระบายน้ำ เขื่อน ฝาย หนอง บึง เป็นต้น

อ่านต่อ https://www.pcd.go.th/pcd_news/12797/