คพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต ยึดมั่นหลักคุณธรรมและความโปร่งใส


นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารองค์การ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ที่กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของประเทศ อ่านต่อ https://www.pcd.go.th/pcd_news/12821/