ทส. สรุปความก้าวหน้าการพัฒนาสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
เปิดเผยว่า คพ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยความร่วมมือของหน่วยงานใน ทส. สามารถสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ดังนี้ อ่านต่อhttps://www.pcd.go.th/pcd_news/12854/