คณะผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม ประเทศศรีลังกา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัย ณ ห้องแลป (คลอง 6)


คณะผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม ประเทศศรีลังกา
(Department of Motor Traffic, Ministry of Transport, Sri Lanka) 
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษ
จากยานพาหนะ (คลอง 6) กรมควบคุมมลพิษ
วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. คณะผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม ประเทศศรีลังกา (Department of Motor Traffic, Ministry of Transport, Sri Lanka) พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอชีย (AIT) รวมจำนวน ๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ด้านการทดสอบสารมลพิษจากรถยนต์ตามมาตรฐานไอเสียรถยนต์ใหม่และมาตรฐานไอเสียรถยนต์ใช้งานในประเทศไทย รวมถึงภารกิจด้านงานศึกษาวิจัยต่างๆ โดยมี นายอิทธิพล พ่ออามาตย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "Automotive Air Pollution and Transportation Management System in Thailand" พร้อมทั้งได้นำชมระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการฯ ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการบังคับใช้มาตรฐานไอเสียรถยนต์ ในระดับ Euro 5/6 ในอนาคต และนำชมการสาธิตวิธีการตรวจวัดสารมลพิษจากรถยนต์ตามมาตรฐานไอเสียรถยนต์ต่างๆ รวมถึงงานวิจัยทั้งในอดีตและปัจจุบัน
 
ผู้ประสานงาน : นายอิทธิพล พ่ออามาตย์ (ittipol(dot)p(at)pcd(dot)go(dot)th)
ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2018&id=17993