ทส. ประกาศกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง การทำน้ำจืดจากน้ำทะเล


ทส. ประกาศกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
การทำน้ำจืดจากน้ำทะเลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประเทศไทย

 

ทส.จัดทำประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการเกี่ยวกับการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล ควบคุมให้การทำน้ำจืดจากน้ำทะเลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ ลดความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรน้ำระหว่างภาคอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม และชุมชน ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับจากวันประกาศ
สุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มผู้ประกอบการและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เสนอว่าการกำหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งที่มีอยู่เดิมไม่เอื้อให้เกิดการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล โดยเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประเทศไทยในอนาคต คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ได้มอบหมายให้ คพ. เป็นผู้จัดทำมาตรฐานน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรมการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ซึ่ง คพ. ได้รวบรวมข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง หารือกับผู้ประกอบการ หารือกับนักวิชาการ และนำเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษมาตามลำดับ โดยได้จัดทำประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการเกี่ยวกับการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้เห็นชอบ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามในประกาศ พร้อมทั้งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับจากวันประกาศหรือวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นี้
นางสุณี กล่าวว่า ประกาศดังกล่าวจะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการประกอบกิจการสถานประกอบการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล ซึ่งเดิมไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากข้อจำกัดของมาตรฐานเดิมซึ่งควบคุมการระบายของแข็งละลายน้ำ และจะช่วยกำหนดแนวทางในการควบคุมให้การทำน้ำจืดจากน้ำทะเลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ และลดความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรน้ำระหว่างภาคอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม และชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เช่น พื้นที่เกาะสามารถผลิตน้ำจืดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน โดยจะเป็นการลดภาระการจัดหาน้ำของภาครัฐ เช่น การเดินท่อน้ำประปาข้ามทะเลไปยังบริเวณที่ขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้กลุ่มสถานประกอบการที่จะต้องถูกควบคุมได้แก่ สถานประกอบการที่จัดหาน้ำ ทำน้ำให้บริสุทธิ์ หรือจำหน่ายน้ำไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งใช้น้ำทะเลเป็นวัตถุดิบ เช่นการผลิตน้ำส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้า ท่าเรือ โรงแรมและรีสอร์ทตามแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล อุทยานแห่งชาติทางทะเล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ติดกับทะเลหรือเกาะ
นางสุณี กล่าวว่า สำหรับมาตรฐานที่ คพ. กำหนดไว้คือ สถานประกอบการที่จัดหาน้ำ เพื่อทำน้ำให้บริสุทธิ์หรือจำหน่ายน้ำไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม เฉพาะที่ใช้น้ำทะเลเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตและระบายน้ำทิ้งลงสู่ทะเล กำหนดความเร็วของน้ำในบริเวณที่สูบเพื่อผลิตจะต้องไม่เกิน 0.1 เมตรต่อวินาที ปริมาตรในการสูบน้ำต้องไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะทางกายภาพของบริเวณชายฝั่ง และกำหนดให้ตำแหน่งที่สูบน้ำจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่กว่า 9.5 มิลลิเมตร เข้าสู่ระบบ และกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการเกี่ยวกับการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล โดยจะมีวิธีการเจือจางน้ำทิ้ง การจัดการน้ำทิ้งจากสถานประกอบการเกี่ยวกับการทำน้ำจืดจากน้ำทะเลให้ใช้วิธีการ อย่างหนึ่งอย่างใด ในกรณีการระบายน้ำทิ้งด้วยท่อลอดลงสู่ทะเล กำหนดให้มีพื้นที่ผสมน้ำ รอบจุดระบายน้ำทิ้งเป็นรัศมี 100 เมตร ในทุกทิศทาง ไม่เป็นจุดอับน้ำและไม่มีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ และไม่ให้นำกากตะกอนหรือน้ำล้างย้อนมาระบายร่วมด้วย เพื่อใช้เป็นพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำของแหล่งรองรับ โดยพื้นที่ผสมน้ำจะต้องมีคุณภาพน้ำโดยเฉลี่ย ค่าความเค็มบริเวณภายในของเขตของพื้นที่ผสมน้ำ จะต้องเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 5 ในหน่วยจากสภาพธรรมชาติ ค่าความเป็นกรดและด่าง เปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อย 0.5 หน่วยจากสภาพธรรมชาติ และไม่ก่อให้เกิดสิ่งที่พึงรังเกียจ เช่น สิ่งแขวนลอย ฟองโฟม ความขุ่น สีคราบน้ำมัน เป็นต้น คุณภาพน้ำบริเวณขอบของพื้นที่ผสมน้ำจะต้องเป็นไปตามสภาพธรรมชาติ หรือเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลที่กำหนดในบริเวณนั้น

 

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th

 


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2018&id=18004