คพ. เรียกค่าฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม กับบริษัท วินโพรเสส จำกัด สร้างปัญหามลพิษในพื้นที่หนองพะวา กว่า 1,300 ล้านบาท


นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากกรณี คพ. ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จากการตรวจสอบภายในโรงงานของบริษัท วิน โพรเสส จำกัด เมื่อเดือนตุลาคม 2563 พบว่า มีการสะสมวัตถุอันตรายไว้ภายในและภายนอกอาคารของโรงงาน และจากการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณภายในโรงงาน และใกล้เคียงโรงงาน พบว่า บ่อน้ำของโรงงานมีลักษณะเป็นน้ำเสีย โดยมีสภาพเป็นกรดและปนเปื้อนโลหะหนัก และยังตรวจพบการรั่วไหลรั่วซึมจากบ่อน้ำภายในโรงงานออกสู่ภายนอก ส่งผลให้น้ำผิวดินบริเวณใกล้เคียงโรงงานมีค่าความเป็นกรดสูง และปนเปื้อนโลหะหนัก และยังตรวจพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายบริเวณด้านข้างโรงงาน บ่งชี้ว่ามีของเสียจากโรงงานระบายออกสู่ภายนอก ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งน้ำสาธารณะ ต่อมา คพ. ได้นำเรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษกรณีโรงงานของบริษัทดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติให้ ทส. โดย คพ. พิจารณาดำเนินการตามมาตรา 96 และ 97 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดและจะต้องมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ ให้ คพ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งดำเนินการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการฟื้นฟูบริเวณพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบ

อ่านต่อ https://www.pcd.go.th/pcd_news/13520/