ทส. ยืนยันห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพลาสติก พร้อมผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์ขยะพลาสติกในประเทศทั้งหมด ภายในระยะเวลา 5 ปี


วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องการนำขยะพลาสติกเข้ามาในประเทศไทย คพ.ขอชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบว่า “ขยะพลาสติก”และ “เศษพลาสติก” มีความแตกต่างกัน ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ความหมายของ “ขยะพลาสติก” และ “เศษพลาสติก” พ.ศ. 2564 โดยที่ “ขยะพลาสติก” หมายถึง ชิ้นงาน หรือ ชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้งานแล้วหรือไม่ก็ตาม จนถูกนำไปทิ้ง หรือ ไม่เป็นที่ต้องการใช้อีกต่อไป หรือ เสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ หรือ มีการปนเปื้อนกับขยะอื่นหรือวัสดุประเภทอื่น ในขณะที่ “เศษพลาสติก” หมายถึง เศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตาม ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรการนำเข้าพลาสติกที่ผ่านมา เป็นการนำเข้า “เศษพลาสติก” เพื่อเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น ไม่ใช่การนำเข้า “ขยะพลาสติก”โดยในปี 2563 มีการนำเข้าเศษพลาสติก ในปริมาณ 150,807 ตัน และในระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2564 มีการนำเข้าเศษพลาสติก ในปริมาณ 44,307 ตัน ซึ่งเป็นช่วงการปรับตัวเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบมากเกินไป และจะทยอยปรับลดการนำเข้าเศษพลาสติกเพื่อนำไปสู่ “การห้ามนำเข้าเศษพลาสติก 100% ภายในระยะเวลา 5 ปี” พร้อมกันนี้ ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อรองรับกระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติกภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม สามารถนำไปใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมได้มากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ https://www.pcd.go.th/pcd_news/13483/