คพ. รายงานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินและชายหาดท่องเที่ยวเหมาะกับการเล่นน้ำสงกรานต์


คพ. รายงานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินและชายหาดท่องเที่ยว
เหมาะกับการเล่นน้ำสงกรานต์ คุณภาพน้ำผิวดินดีกว่า 2 ปี 
ที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน

 

คพ. ตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน พบภาพรวมแหล่งน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีสามารถใช้เล่นน้ำและลงเล่นน้ำได้ตามปกติ แต่ควรระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าสู่ร่างกายโดยตรง เพราะอาจมีผลต่อสุขภาพได้ ด้านคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายหาดท่องเที่ยวทั่วประเทศ สามารถจะทำกิจกรรมนันทนาการทางน้ำได้ตามปกติ
นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินที่สำคัญทั่วประเทศช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2561 พบว่า ในภาพรวมแหล่งน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีสามารถใช้เล่นน้ำและลงเล่นน้ำได้ตามปกติอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าสู่ร่างกายโดยตรง เพราะอาจมีผลต่อสุขภาพได้ โดยแหล่งน้ำที่มีคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้แก่ (1) แม่น้ำสงคราม (2) แม่น้ำอูน (3) แม่น้ำตาปีตอนบนแหล่งน้ำที่มีคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ดีได้แก่ (1) แม่น้ำกก(2) แม่น้ำแม่จาง(3) แม่น้ำลี้(4) แม่น้ำอิง (5) แม่น้ำวัง(6) แม่น้ำกว๊านพะเยา(7) แม่น้ำแควใหญ่(8) แม่น้ำแควน้อย(9) แม่น้ำแม่กลอง(10) เพชรบุรีตอนบน (11) แม่น้ำชี (12) แม่น้ำพอง (13) แม่น้ำมูล (14) แม่น้ำลำปาว (15) แม่น้ำลำตะคองตอนบน (16) แม่น้ำลำชี (17) แม่น้ำเสียว (18) แม่น้ำเลย (19) แม่น้ำหนองหาร (20) แม่น้ำประแสร์ (21) แม่น้ำพังราดตอนล่าง (22) แม่น้ำปากพนัง (23) แม่น้ำตาปีตอนล่าง (24) แม่น้ำตรัง (25) แม่น้ำชุมพร (26) แม่น้ำปัตตานีตอนบน (27) แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง (28) แม่น้ำพุมดวง (29) แม่น้ำสายบุรี (30) แม่น้ำทะเลน้อย พบว่าช่วงเวลาเดียวกันคือเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม คุณภาพน้ำแหล่งน้ำโดยรวมของปี 2561 ดีกว่า ปี 2559 และปี 2560
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีการละเล่นน้ำสงกรานต์ ได้แก่
1. ชายหาดท่องเที่ยวทั่วประเทศ รวม 56 หาด ได้แก่พื้นที่อ่าวไทยตอนในจำนวน 11 หาด อ่าวไทยฝั่งตะวันออกจำนวน 14 หาด อ่าวไทยฝั่งตะวันตกจำนวน 5 หาดและชายฝั่งอันดามันจำนวน 26 หาด พบว่าคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นของบริเวณชายหาดท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล โดยชายหาดท่องเที่ยวทั้ง 56 หาด สามารถจะทำกิจกรรมนันทนาการทางน้ำได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามการทำกิจกรรมบริเวณชายหาดควรระมัดระวังเศษขยะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้
2. จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานที่หลักอย่างคูเมืองเชียงใหม่ที่เป็นหนึ่งสถานที่นักท่องเที่ยวนิยม โดยก่อนเทศกาลสงกรานต์มาถึง ทางเทศบาลนครเชียงใหม่มีการเตรียมน้ำดิบในคูเมือง เพื่อใช้สำหรับการเล่นสงกรานต์โดยการระบายน้ำจากคลองชลประทานเข้าคูเมืองเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน2561 เป็นต้นไปและผันน้ำเต็มคูเมืองทั้งหมด ในวันที่ 5 เมษายน2561โดยขุดลอก ดูดของเสีย ปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยเติมคลอรีนฆ่าเชื้อ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำ
3. จังหวัดขอนแก่น มีสถานที่ที่ได้รับความนิยมอย่างถนนข้าวเหนียวที่มีนักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมากมาเล่นน้ำสงกรานต์ยังบริเวณนี้ โดยทางจังหวัดขอนแก่นมีการจัดเตรียมน้ำให้สำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนตามจุดต่างๆ
4. จังหวัดนครราชสีมา คูเมืองนครราชสีมา เป็นแหล่งน้ำที่มาจากบ่อบำบัดน้ำเสียรวมบ่อสุดท้ายที่สูบเข้ามาหล่อเลี้ยงคูเมือง ทำให้คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำไม่เหมาะแก่การอุปโภคและนำมาทำกิจกรรมต่างๆ เช่น นำมาเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเทศบาลนครราชสีมาได้มีการประกาศเตือนประชาชนเกี่ยวกับการเล่นสงกรานต์ทุกปี ทั้งนี้เทศบาลนครราชสีมาได้เปิดน้ำจากท่อประปาดับเพลิงให้ประชนได้ใช้ฟรี ตามจุดต่างๆ รอบคูเมืองนครราชสีมา
5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเกาะเมืองอยุธยาที่น่าจะเป็นหนึ่งสถานที่ที่จะมีการเล่นน้ำสงกรานต์ แต่ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่อนุญาตให้เล่นน้ำยังบริเวณนี้เนื่องจากทำให้เกิดการจราจรติดขัด ดังนั้น นักท่องเที่ยวและประชาชนจึงนิยมเล่นน้ำสงกรานต์รอบนอกบริเวณทุ่งภูเขาทองและใช้น้ำจากทุ่งภูเขาทองมาใช้ในการเล่น ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี
นางสุณี กล่าวว่า คพ. ได้ขอแนะนำหลักการสังเกตสภาพน้ำและบริเวณโดยรอบแหล่งน้ำเบื้องต้น ควรเป็นน้ำที่สะอาดไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือปนเปื้อนมากับน้ำ ได้แก่ น้ำประปา น้ำบาดาล และน้ำจากแหล่งธรรมชาติต่างๆ เช่น แม่น้ำ หนอง คลอง บึง เป็นต้น ทั้งนี้ การเล่นน้ำไม่ควรใช้น้ำสกปรก เนื่องจากน้ำดังกล่าวจะมีความสกปรกปนเปื้อนด้วยเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ รวมถึงสารพิษจากสารเคมี หากเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ควรมีการสังเกตสภาพทั่วไปของแหล่งน้ำที่ไม่ควรนำมาเล่นสงกรานต์ได้แก่กลิ่นเช่น กลิ่นน้ำมัน กลิ่นเหม็นเน่า กลิ่นอาหาร หรือกลิ่นที่ก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้ วิงเวียนสิ่งแปลกปลอมจากกิจกรรมของมนุษย์ในน้ำ เช่น คราบน้ำมัน เศษอาหาร ขยะ หรือสิ่งเน่าเสียต่างๆและสิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งน้ำ ไม่มีสิ่งต่างๆ เช่น มีท่อระบายน้ำทิ้งจากโรงงานหรือชุมชน พืชน้ำและต้นไม้ริมตลิ่งมีสภาพแห้งตาย เหี่ยวเฉา
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะใช้น้ำจากแหล่งใด ผู้เล่นน้ำสงกรานต์ควรเล่นด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรให้น้ำเข้าตา หู จมูก ปาก และควรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยหลังเล่นน้ำสงกรานต์ หากขณะเล่นน้ำ เกิดอาการผิดปกติ เช่น ระคายเคืองผิวหนัง เกิดเม็ดผื่นคัน ควรทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและหากมีอาการรุนแรงควรพบแพทย์ทันทีโดยเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ ขอให้ประชาชนเล่นน้ำอย่างระมัดระวัง ช่วยกันประหยัดน้ำ และช่วยกันรักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทิ้งขยะให้ลงถัง และไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำจืดและแหล่งน้ำทะเลทั้งนี้ คพ. ได้ติดตามตรวจสอบแหล่งน้ำทั้งที่เป็นแหล่งน้ำจืดและแหล่งน้ำทะเลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยวต่อไป นางสุณีกล่าว

 

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th

 


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2018&id=18003