โควิด-19 ภาครัฐตระหนักถึงความจำเป็นการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อความปลอดภัย


งานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ขยะพลาสติก : การจัดการและโอกาส Post COVID-19” จัดขึ้นโดยโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติก และขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) โดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมเสวนาพร้อมด้วย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานโครงการ PPP Plastics นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก และ ดร. ภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ ผู้แทนสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และมีคุณสร้อยฟ้า ตรีรัตนนุกูล เป็นผู้ดำเนินรายการ ตระหนักถึงความจำเป็นการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อความปลอดภัย ตอบรับรูปแบบการใช้ชีวิตลักษณะวิถีชีวิตใหม่ (New normal) มุ่งเน้นจัดการขยะ ณ ต้นทาง

อ่านต่อ https://www.pcd.go.th/pcd_news/13459/