วราวุธ ขอความร่วมมือแยกขยะที่ต้นทาง ลดขยะติดเชื้อแก้ปัญหาขยะติดเชื้อตกค้าง


                 นายอรรถพลกล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมาย คพ. ให้ประสานกับกรมอนามัย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด เพื่อเตรียมการป้องกันและดำเนินการเเก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยติดเชื้อตกค้าง โดย คพ.เสนอให้มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง ให้มีการแยกขยะในกลุ่มของเศษอาหาร ขยะพลาสติก นำไปฆ่าเชื้อโดยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์/น้ำยาฆ่าเชื้อ/สารฟอกขาว หลังจากนั้นนำไปฝังในบ่อฝังกลบ ส่วนขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลและสถานประกอบการต่างๆ จะต้องมีการกำจัดโดยการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 2535)

อ่านต่อ https://www.pcd.go.th/pcd_news/14118/