ทส. ฝึกอบรมหลักสูตร “พลาสติก การผลิต การใช้ และการจัดการ” ลดปัญหาพลาสติกในประเทศไทย


            กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมกับสถาบันพลาสติก จัดการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร “พลาสติก : การผลิต การใช้ และการจัดการ” สำหรับบุคลากร คพ. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 (สสภ.1-16) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด(ทสจ.) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลาสติกในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก โดยมอบหมายให้ ทส. ร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งรัดดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการบริหารจัดการพลาสติกตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจำหน่าย การบริโภค และการจัดการ ณ ปลายทาง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้มอบหมายให้ คพ. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกให้สอดคล้องกับ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)

อ่านต่อ https://www.pcd.go.th/pcd_news/14441/