คพ. เปิดรับฟังความเห็นต่อการให้สัตยาบันในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการห้ามส่งออกของเสียอันตราย


นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการที่อาจได้รับผลกระทบต่อการให้สัตยาบันในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซล (Ban Amendment) ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกลุ่มผู้ประกอบกิจการรีไซเคิลที่มีความต้องการนำเข้าของเสียอันตรายภายใต้อนุสัญญาบาเซลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงาน  อ่านต่อ