ทต.ปากน้ำฉวาง คัดแยกขยะทำเป็นเชื้อเพลิง


คพ. ติดตามการจัดการขยะ ทต.ปากน้ำฉวาง สามารถกำจัดขยะตกค้างกำจัดสะสม และปรับปรุงสถานีกำจัดขยะมูลฝอยใหม่ คัดแยกขยะและนำมาจัดทำเป็นขยะเชื้อเพลิงได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ช่วยแก้ปัญหาขยะในท้องถิ่นและพื้นที่รอบข้าง พร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ทุกภาคส่วนเข้าศึกษาดูงาน
นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ คพ.ได้จัดทำโรดแมพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ ส่งผลให้ อปท. ทั่วประเทศ ดำเนินการกำจัดขยะตกค้างกำจัดสะสม และปรับปรุงสถานีกำจัดขยะมูลฝอยใหม่ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ล่าสุด คพ.ได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งใน อปท. ที่สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยใหม่ สามารถขับเคลื่อนการจัดการขยะได้เป็นอย่างดี
นางสุณี กล่าว่า ทต.ปากน้ำฉวาง ได้ก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน และนำขยะมูลฝอยมาแปลงเป็นขยะเชื้อเพลิง (อาร์ดีเอฟ) ในการกำจัดขยะมูลฝอย โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่รับจาก อปท.ใกล้เคียง 8 แห่งและ 1โรงพยาบาล จำนวนขยะ 20 ตัน/วัน สามารถคัดแยกเป็นขยะอาร์ดีเอฟ โดยเฉลี่ย 1.2 ตัน/วัน และนำไปจำหน่ายที่บริษัท เอสซีไออีโค่ จำกัด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะมูลฝอย ส่วนขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกขยะรีไชเคิล นำไปฝังกลบในบ่อขยะ เป็นการลดพื้นที่ในการฝังกลบขยะมูลฝอย นำไปสู่การลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากทุกคนร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอย ณ บ้านเรือน สถานประกอบการ จะเป็นการลดพื้นที่ในการฝังกลบขยะมูลฝอย โดยเฉพาะเศษอาหาร หากนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ทำปุ๋ย จะช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน แหล่งเพาะเชื้อโรคได้ ขยะจะหมดไปด้วยการร่วมใจของทุกคน
นายบุญธรรม รุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง กล่าวว่า เดิมที่ทิ้งขยะแห่งนี้มีการทิ้งขยะมายาวนาน มาถึงปี 2557 มีชาวบ้านร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากบริเวณที่ทิ้งขยะ จึงทำให้หลายฝ่ายร่วมวางแผนแก้ไข ประกอบกับ คสช.เห็นชอบกับโรดแมพ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ส่งผลให้สถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ได้รับการปรับปรุง โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปี 2559 งบประมาณ 34,505,000 บาท โดยการกำจัดขยะตกค้างเก่าสะสม และได้ก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยครบวงจร ปัจจุบันไม่มีผลกระทบต่อประชาชน โดยการจัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว เป็นศูนย์การเรียนรู้ของเยาวชน ภาคส่วนต่างๆรวมถึงผู้มาท่องเที่ยวในอำเภอฉวาง
 

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th

 


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2018&id=18015