คพ. เตือนพื้นที่เสี่ยงสูงน้ำท่วมบ่อขยะภาคตะวันตก-ภาคใต้


นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีการออกประกาศเรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย โดยประเทศไทยเริ่มต้นฤดูหนาวตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ทำให้ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาฝนตกหนักและอุทกภัยต่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันตกบางแห่งได้ รวมทั้งปัญหาเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียหลังจากเหตุอุทกภัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ตามมา อ่านต่อ