คพ. และชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ ร่วมกันทำพิธีเปิดการฟื้นฟูห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว


คพ. และชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ 
ร่วมกันทำพิธีเปิดการฟื้นฟูห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว

 

 

 

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และชาวบ้านคลิตี้ ร่วมเปิดการฟื้นฟูห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ใช้งบประมาณกว่า 460 ล้านบาท ดำเนินการขุดลอกลำห้วยคลิตี้ การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนรอบโรงแต่งแร่เดิม การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย และการก่อสร้างฝายดักตะกอนเพิ่มเติม มีระยะเวลาการดำเนินการ 1,000 วัน

 

นายสุวรรณ นันทศรุต รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า คพ. และชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดการฟื้นฟูห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว โดย คพ.ได้ว่าจ้างบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ซึ่งได้ลงนามสัญญาว่าจ้างไปเมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีระยะเวลาการดำเนินการ 1,000 วัน มีกิจกรรมการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย การขุดลอก ลำห้วยคลิตี้ การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนรอบโรงแต่งแร่เดิม การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย และการก่อสร้างฝายดักตะกอนเพิ่มเติม

 

สำหรับผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อเดือนมิถุนายน มีผลดังนี้ 1) คุณภาพน้ำบริเวณห้วย คลิตี้มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำเนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากในห้วยคลิตี้น้ำไหลแรง และมีความขุ่นสูง 2) ตะกอนดินท้องน้ำบริเวณใกล้โรงแต่งแร่และใต้โรงแต่งแร่ยังคงมีการปนเปื้อนตะกั่วในปริมาณสูง โดย คพ. จะดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว โดยการดูดตะกอนดินท้องน้ำไปฝังกลบยังหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย 3) สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่เหนือตะกอนท้องน้ำพบปริมาณตะกั่ว ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ จึงควรหลีกเลี่ยงการบริโภค ได้แก่ ปู และหอย ส่วนปลานั้นสามารถบริโภคได้ตามปกติโดยบริโภคเฉพาะส่วนเนื้อ และหลีกเลี่ยงส่วนเครื่องใน 4) พืชผักส่วนใหญ่สามารถบริโภคได้ตามปกติ และ 5) ดินบริเวณหมู่บ้านคลิตี้บนพบว่าหลายแห่งมีค่าตะกั่วเกินค่าเป้าหมายการฟื้นฟูที่ 821 มก./กก. เนื่องจากพื้นที่หมู่บ้านคลิตี้เป็นพื้นที่ศักยภาพแร่ตะกั่ว ซึ่ง คพ. จะดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ฯ โดยนำดินที่ปราศจากตะกั่วนอกพื้นที่มาปิดทับ พร้อมทั้งปลูกหญ้าเพื่อเป็นการยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะหน้าดินในฤดูฝนในบริเวณลานกองแร่และบ่อเก็บตะกอนหางแร่(เดิม) และได้วางแผนการเผยแพร่ข้อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วย คลิตี้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำป้ายประกาศเพื่อรายงานผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2560 และป้ายประกาศที่ทำจากแผนที่ชุมชน ซึ่งกำหนดติดตั้งเพื่อประชาสัมพันธ์จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านคลิตี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ และวัดคลิตี้ล่าง

 

ส่วนความก้าวหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณลำห้วยคลิตี้ คพ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ ระยะที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 - 2564 โดยแผนได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว มีกรอบแผนการดำเนินงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.แผนฟื้นฟูสภาพพื้นที่ลำห้วยคลิตี้บริเวณโรงแต่งแร่และพื้นที่ใกล้เคียง 2.แผนติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3.แผนด้านสุขภาพ 4.แผนด้านสังคมเศรษฐกิจ และ 5.แผนติดตามประเมินการดำเนินการ ซึ่งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ ให้ความเห็นชอบต่อกรอบแผนงานฯ แล้ว

 

ความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดทำระบบประปาภูเขาหมู่บ้านคลิตี้ล่าง ซึ่งชาวบ้านคลิตี้ล่างได้เรียกร้องให้เพิ่มระบบปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำให้มีคุณภาพเหมาะสมที่จะใช้ในการบริโภคเนื่องจากแหล่งน้ำที่พบบริเวณบ้านคลิตี้ล่างมีความกระด้าง ซึ่งพื้นที่ก่อสร้างตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำโจน และเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู เป็นโครงการดำเนินการร่วมกันระหว่าง คพ. กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งอยู่ระหว่างการรอการให้อนุญาตการใช้พื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ