คพ. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อแนะนำอัตรากลางค่ากำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน สำหรับ อปท.


นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 โดยมีแนวทางการบริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด เสนอแนวทางให้ อปท.ขนาดเล็กและขนาดกลาง เก็บรวบรวมและเก็บขนไปยังศูนย์รวบรวมหรือสถานที่ที่กำหนด อปท.ขนาดใหญ่ดำเนินการเบ็ดเสร็จในพื้นที่ตนเอง และวางระบบให้ อบจ.และ อปท.ถิ่นขนาดใหญ่เป็นศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนให้กับ อปท.อื่นในจังหวัด เพื่อส่งกําจัดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และรับผิดชอบค่าขนส่งและค่ากําจัดแทน อปท. ขนาดเล็กและขนาดกลางเพื่อประโยชน์ของจังหวัด อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ