ทส. ขยายจุดเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน กว่า 5,000 แห่ง


ตามนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยมาอย่างต่อเนื่อง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมาย คพ. รุกขับเคลื่อนการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ สนับสนุนการจัดให้มีจุดทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน หรือจุด drop off เพื่อให้ประชาชนแยกทิ้งของเสียอันตรายอย่างถูกต้อง และมีช่องทางการทิ้งที่สะดวก ตามมาตรการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากจัดการที่ไม่ถูกต้อง อ่านต่อ