คพ. เตรียมความพร้อมกรณีตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลสงกรานต์


คพ. เตรียมความพร้อมกรณีตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลสงกรานต์

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้จัดเตรียมทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม (ทีม SERT) พร้อม อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม ณ ที่ตั้งกรมควบคุมมลพิษ และเตรียมแผนการประสาน การตอบโต้เหตุร่วมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 - 16 เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษในช่วง เทศกาลสงกรานต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้จัดเตรียมทีมตอบโต้เหตุ ฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม (ทีมSERT) พร้อมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม ณ ที่ตั้ง กรมควบคุมมลพิษ และเตรียมแผนการประสานการตอบโต้เหตุร่วมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 - 16 เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หากมี สถานการณ์เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล จะมีเจ้าหน้าที่ คพ. หรือสํานักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 1 - 16 ร่วมปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและให้ คําแนะนําในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยหน่วยงานท้องถิ่นหรือประชาชนผู้พบเหตุ สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านทางสายด่วน 1650

นางสุณี กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน สถานประกอบการต่างๆ จะหยุดหรือลดการผลิตเพื่อให้พนักงานกลับภูมิลําเนาหรือไปท่องเที่ยว ประกอบกับเป็นช่วงฤดูร้อน จะมี ความเสี่ยงและมีเหตุการณ์เกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย หรือไฟไม้โรงกําจัดขยะ จึงขอความ ร่วมมือส่วนราชการ สถานประกอบการต่างๆ ในการดูแลพื้นที่ เข้มงวดด้านความปลอดภัยระมัดระวังในการ ขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายให้ถูกหลักวิชาการ ดูแลระบบเตือนภัย และการดับเพลิงให้ใช้งานเป็นปกติ เพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 0 2298 2065 – 69 โทรสาร 0 2298 5374

ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2018&id=18023