คพ. บูรณาการภาครัฐ – เอกชน – ประชาชน แก้ไขปัญหาน้ําเสียชายหาดแหล่งท่องเที่ยว


คพ. บูรณาการภาครัฐ – เอกชน – ประชาชน แก้ไขปัญหาน้ําเสียชายหาดแหล่งท่องเที่ยว

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ทะเลชายฝั่ง พบว่าคุณภาพน้ําทะเลมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยชายหาดที่มีคุณภาพน้ําดีที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ หาดทุ่งวัวแล่น จังหวัดชุมพร ทะเลแหวก หาดต้นไทร (เกาะพีพี) จังหวัดกระบี่ หาดในหาน จังหวัดภูเก็ต อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด) จังหวัดระยอง แต่ก็ยังพบปัญหาคุณภาพน้ําชายหาดท่องเที่ยวในหลายพื้นที่

นางสุณี กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีนโยบายที่จะควบคุมการระบาย น้ําเสียจากสถานประกอบการบริเวณชายหาดท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําเสียในแหล่งท่องเที่ยว ชายหาด รวมทั้งเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและคุณภาพน้ําทะเลให้มีคุณภาพที่ดี มีภูมิทัศน์สวยงามเหมาะสมต่อ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป โดย คพ. ได้คัดเลือกพื้นที่ 4 พื้นที่ ได้แก่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ซึ่งจะอาศัย การบูรณาการการทํางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึง การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ ภายใต้โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหา น้ําเสีย ชายหาดท่องเที่ยว”มีการดําเนินกิจกรรมสําคัญ ได้แก่ 1. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจการมี ส่วนร่วมในการจัดการน้ําเสียจากกิจกรรมของตนเอง 2. การให้คําแนะนําแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย สิ่งแวดล้อมกับแหล่งกําเนิดมลพิษ เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบบําบัดน้ําเสียให้มีประสิทธิภาพ และ 3. การบังคับใช้ กฎหมายกับแหล่งกําเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องถูกควบคุมการระบายน้ําทิ้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

นางสุณี กล่าวว่า ที่ผ่านมา คพ. ได้เปิดตัวโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ําเสีย ชายหาด ท่องเที่ยว” ใน 2 พื้นทื่ ได้แก่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มอบนโยบายให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ไข ปัญหาน้ําเสียชายหาดท่องเที่ยว และที่เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง คพ. ได้ดําเนินการจัด อบรม เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ําเสียในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ชายหาดมีความ ตระหนักและตื่นตัวในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสีย รวมทั้งส่งเสริมให้แหล่งกําเนิดมลพิษมีการ ดูแลระบบบําบัดน้ําเสียให้มีประสิทธิภาพและเดินระบบอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง เสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจด้านแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษในพื้นที่ ชายหาด และเพื่อซักซ้อมแนวทางการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยวใน การกํากับดูแลแหล่งกําเนิดมลพิษระบายน้ําทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คพ. จะขยายผลการดําเนินการในอีก 2 พื้นที่นําร่อง ประกอบด้วย เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ รวมทั้งตรวจบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกําเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องถูกควบคุมการ ระบายน้ําทิ้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยเริ่มดําเนินการ ในพื้นที่เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และจะดําเนินการในพื้นที่นําร่องอื่นเป็นอันดับต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 0 2298 2065 – 69 โทรสาร 0 2298 5018

ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2018&id=18025