คพ. สรุปสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ 60 วันหลังจากประกาศงดเผา


คพ. สรุปสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ 60 วันหลังจากประกาศงดเผา

กรมควบคุมมลพิษ ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์หมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ สรุป สถานการณ์ 60 วัน หลังจากประกาศงดเผา พบจุดความร้อนสะสมรวม 3,042 จุด ลดลงกว่าปี 2560 มากกว่าร้อยละ 40 ในภาพรวมทั้ง 9 จังหวัดมีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 27 วัน โดยจังหวัดที่ ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดช่วงเวลาห้ามเผา ได้แก่จังหวัดเชียงรายและพะเยา

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ.ได้เฝ้าระวังและติดตาม สถานการณ์หมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม เป็น ประจําทุกปี โดยในปี 2561 แต่ละจังหวัดได้ประกาศช่วงห้ามเผาอย่างเด็ดขาด จังหวัดตากและลําปางเป็น จังหวัดแรกที่ประกาศห้ามเผา ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2561 และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดสุดท้ายที่ได้กําหนดช่วงเวลาห้ามเผา ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 โดยข้อมูลผล การรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ในช่วง ห้ามเผาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 11 เมษายน 2561 พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด เท่ากับ 233 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ลดลง กว่าปี 2560 ซึ่งตรวจวัดได้ 237 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่บริเวณเดียวกัน สําหรับจํานวนวันที่ฝุ่น ละอองเกินค่ามาตรฐาน พบว่า ในภาพรวมทั้ง 9 จังหวัดมีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 27 วัน โดย จังหวัดที่ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดช่วงเวลาห้ามเผา ได้แก่จังหวัดเชียงรายและจังหวัด พะเยา

นางสุณี กล่าว่า สําหรับจํานวนจุดความร้อนสะสมในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ในช่วงเวลาห้ามเผา อย่างเด็ดขาด พบว่า มีจุดความร้อนสะสมรวม 3,042 จุด ลดลงกว่าปี 2560 มากกว่าร้อยละ 40 โดยจังหวัด ที่มีจุดความร้อนสะสมน้อยที่สุด ได้แก่ เชียงราย 5 จุด รองลงมาได้แก่ พะเยา 29 จุด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2561) โดยจุดความร้อนที่เกิดส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการลักลอบเผาป่าเพื่อหาของป่า ล่าลัตว์ การเผาในพื้นที่เกษตรและลุกลามเข้าสู่ป่า การเกิดไฟไหม้บริเวณริมทาง การเผาขยะ เป็นต้น

นางสุณี กล่าว่า จากการคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าบริเวณภาคเหนือ ในช่วงปลายเดือนเมษายนจะมีอากาศร้อนจัด และบางช่วงจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง จากนั้นในช่วงครึ่งเดือน แรกของเดือนพฤษภาคมจะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง และมีฝนร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ จากนั้นจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ ซึ่งจะทําให้ปริมาณฝุ่นละอองไม่เกิดการ สะสม ทั้งนี้ คพ.ขอความร่วมมือจังหวัดกวดขันไม่ให้มีการเผาตลอดช่วงห้ามเผา พร้อมทั้งเฝ้าระวัง กํากับ ดูแล เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐาน พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดผ่านทางเว็ปไซต์ air4thai.pcd.go.th และ เฟชบุ๊คแฟนเพจกรม ควบคุมมลพิษ