รัฐร่วมเอกชน สร้างจุดทิ้งขยะอันตรายใน กทม.เพิ่มขึ้น เกือบ 4,000 แห่ง


รัฐร่วมเอกชน สร้างจุดทิ้งขยะอันตรายใน กทม.เพิ่มขึ้น เกือบ 4,000 แห่ง

โครงการ“ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย”ภาครัฐร่วมเอกชนสร้างจุดรวบรวมของเสียอันตราย จากชุมชนในพื้นที่ กทม. เพิ่มขึ้นจํานวน 3,815 แห่ง อํานวยความสะดวกให้ประชาชนในการแยกทิ้งของเสียอันตราย จากชุมชน เพื่อนําไปจัดการอย่างถูกวิธี ป้องกันผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ขยะอันตรายจากบ้านเรือนและชุมชน ซึ่งเป็นของเสียของเหลือใช้ที่เสื่อมสภาพ และภาชนะบรรจุจากผลิตภัณฑ์ที่มีหรือปนเปื้อนด้วยสารอันตรายประเภท ต่างๆ ทั้งสารพิษ สารกัดกร่อน สารไวไฟ เป็นต้น ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนประมาณ 618,749 ตัน เป็น ซากผลิตภัณฑ์เครืองใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคก์ ร้อยละ 65 ของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอื่นๆ ร้อยละ 35 โดยแต่ ละคนก่อให้เกิด ของเสียอันตราย 7.1 กิโลกรัมต่อคนต่อปี โดย กทม.มีปริมาณของเสียอันตรายประมาณ 29 ตันต่อ วัน ปี 2560 จัดเก็บรวบรวมได้ 993 ตัน ของเสียที่เกิดขึ้นดังกล่าว ถูกทิ้งปะปนไปกับขยะมูลฝอยทั่วไปและทําให้เกิด ปัญหากับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมการทิ้งลงพื้นดิน ทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไปทิ้งลงท่อระบายน้ําหรือเผา จะทําให้ เราได้รับสารอันตรายเข้าสู่ร่ายกายได้ทั้งทางตรงโดยการสัมผัสทางผิวหนัง การหายใจรับไอระเหย และการกินอาหาร ที่ปนเปื้อน เป็นต้น และทางอ้อม โดยสารพิษที่มีอยู่ในของเสียอันตรายจะแพร่กระจายและสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อม และห่วงโซ่อาหารจนในที่สุดกลับมาสู่ตัวเราได้

นางสุณี กล่าว่า โครงการประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย ที่ได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 เป็น ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เช่น ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ปั้มน้ํามัน ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น มี เป้าหมายในการเพิ่มช่องทางอํานวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ กทม. สามารถแยกทิ้งของเสียอันตรายจาก ชุมชน ซึ่งนําร่อง 5 ประเภท ได้แก่ แบตเตอรี่มือถือ ซากโทรศัพท์มือถือ ถ่านไฟฉาย หลอดฟูออเรสเซนต์ และ ภาชนะปนเปื้อนที่เป็นอันตราย อาทิ กระป๋องสเปรย์ สามารถนําไปทิ้งได้ที่จุดทิ้งของเสียอันตราย เพื่อให้ กทม.เก็บ รวบรวมนําไปกําจัดอย่างถูกต้อง โดยมีจุดรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนใน กทม เพิ่มขึ้นจํานวน 3,815 แห่ง และมีแผนงานขยายครอบคลุมพื้นที่ต่างจังหวัดในปีต่อไป ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะทิ้งขยะอันตราย สามารถนําไปทิ้งได้ ณ จุดทิ้งของเสียอันตรายที่กําหนดและจุดที่มีสัญลักษณ์โครงการ

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 022982065-69 โทรสาร 022985108

ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2018&id=18230