ไทย กับ สปป.ลาว ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม


 วันที่ 11 กันยายน2560

 

ไทย กับ สปป.ลาว ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

วันที่ 11 กันยายน 2560 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และนางบุนคำ วอระจิด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมระหว่างกรมควบคุมมลพิษแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมควบคุมมลพิษแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษฝ่ายไทย และนายคำพัน นันทะวง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษฝ่ายลาว เป็นผู้ลงนามในเอกสารแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ( Plan of Action on Environment and Pollution Management) พร้อมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสุณี ปิยะพันธ์พงศ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ทส. และ คพ. เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 301 กรมควบคุมมลพิษ

 

นายจตุพร กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานทวิภาคีระดับหน่วยงานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมระหว่างกรมควบคุมมลพิษของทั้งสองประเทศ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการควบคุมและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม และเป็นกรอบในการผลักดันให้ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ประเด็นความร่วมมือ ประกอบด้วย นโยบายและแผน การจัดการ การป้องกัน และการควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน มลพิษทางน้ำ ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สารเคมี การตอบสนองภาวะฉุกเฉิน และกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้ รูปแบบความร่วมมือ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญ การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการวิจัยต่างๆ ด้านการควบคุมและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
 
 
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ