คพ. ประสานท้องถิ่นเตรียมจัดการขยะมูลฝอยและป้องกันระบบบำบัดน้ำเสียจากเหตุอุทกภัย


คพ. ประสานท้องถิ่นเตรียมจัดการขยะมูลฝอยและป้องกันระบบบำบัดน้ำเสียจากเหตุอุทกภัย

 

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)เปิดเผยว่า พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความห่วงใยต่อปัญหาอุทกภัยที่กำลังเข้าสู่ฤดูกาล จะส่งผลเกิดปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสียตามมา และในส่วนของ คพ. ได้มีการรวมข้อมูลสถานที่กำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ โดยใช้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ในการประเมิน พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้แจ้งไปยังองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว เตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสียที่เกิดจากอุทกภัย เช่น ป้องกันระบบกำจัดขยะมูลฝอย ให้สำรวจพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อจัดทำคันดินของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และจัดหาสถานที่พักขยะสำรองหรือการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการกำจัดขยะชั่วคราว จัดหาถุงดำสำหรับครัวเรือนเพื่อรวบรวมขยะมูลฝอย และภาชนะรองรับขยะมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อง่ายต่อการเก็บรวบรวมสำหรับรอการนำไปกําจัด เป็นต้น
นางสุณี กล่าวว่า ในส่วนของการป้องกันระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน อปท. ควรมีการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยต่อระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียในเชิงพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เตรียมเครื่องมือสำหรับการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง อะไหล่สำรองสำหรับในกรณีฉุกเฉิน และสารเคมีหรือสารชีวภาพสำหรับบรรเทากลิ่นหรือกำจัดเชื้อโรคในน้ำเสียที่มีความจำเป็นต้องระบายลงสู่แหล่งน้ำ จัดทำระบบป้องกันน้ำเข้าท่วมอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย ประชาสัมพันธ์สถานการณ์และแผนปฏิบัติการให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงการดำเนินการของหน่วยงาน รวมทั้งแจ้งแหล่งกำเนิดมลพิษและสถานประกอบการในการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย เตรียมการป้องกันของเสียและน้ำเสียไม่ให้ระบายออกสู่แหล่งน้ำ
นางสุณี กล่าวว่า คพ. ได้จัดส่งแนวทางในการดำเนินงานรับมือกับการจัดการขยะและน้ำเสียในช่วงการเตรียมการรับมือกับเหตุอุทกภัย ช่วงที่เกิดเหตุ ช่วงหลังจากอุทกภัยคลี่คลาย และฟื้นฟูหลังจากเหตุอุทกภัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว เพื่อป้องกันปัญหามลพิษ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

 


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2018&id=18229