รมว.ทส. มอบนโยบาย “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ


รมว.ทส. มอบนโยบาย “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ทส. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เพื่อชี้แจงให้ทุก หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบความเป็นมา นโยบาย กรอบแนวทางการดําเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะ มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และนําไปใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จากภาครัฐจํานวน 20 กระทรวง มากกว่า 500 คน 

พลเอก สุรศักดิ์ กล่าวว่า “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรม ภายใต้โครงการ “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ในคราวการ ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนําไปใช้ ประโยชน์ ดําเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และกําหนดเป็นตัววัดประสิทธิภาพของ หน่วยงานภาครัฐ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

พลเอก สุรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในเบื้องต้นกําหนดเป้าหมายให้ข้าราชการทั่วประเทศ จํานวน 2.53 ล้านคน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนและหน่วยงานเอกชนและทุกอาคาร สํานักงานของหน่วยงานภาครัฐ เดินหน้าส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้การ จัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการนําไปใช้ประโยชน์ โดยคาดว่าปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐ จะลดลงได้มากถึง 12,000 ตันต่อปี ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งสามารถสร้างรายได้จากขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้ และสามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดปริมาณ พลาสติกถุงหูหิ้ว โฟมบรรจุอาหาร และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนและ หน่วยงานเอกชนในการดําเนินงานร่วมกันต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 022982065-69 โทรสาร 022985108

ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2018&id=18246