คพ. ชี้แจงความคืบหน้าการฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้มีความคืบหน้า


คพ. ชี้แจงความคืบหน้าการฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้มีความคืบหน้า

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ( คพ.)เปิดเผยว่า คพ.ได้ดําเนินโครงการฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ภายหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ด้วยวงเงินจ้างทั้งสิ้น 454,762,865.73 บาท และได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาควบคุมงาน ซึ่ง ในการดําเนินงานของโครงการฟื้นฟูฯ ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก คือ 1) การสํารวจพื้นที่การวางแผนการ ดําเนินงาน และการกําหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 2) การก่อสร้างหลุมฝัง กลบแบบปลอดภัย 3) การฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้ 4) การฟื้นฟูพื้นที่รอบโรงแต่งแร่เดิม 5) การก่อสร้างฝายดักตะกอน และ 6) การจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของการปนเปื้อนในพื้นที่ โดยได้เริ่มดําเนินโครงการฯ ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา

นางสุณี กล่าวว่า การฟื้นฟูพื้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้รับจ้างได้จัดทําแผนการดําเนินงานของโครงการ ในภาพรวม ได้สํารวจสภาพทั่วไปและจัดทํารังวัดและหมุดอ้างอิงระดับของพื้นที่ดําเนินโครงการ ได้ปรับพื้นที่เพื่อ เตรียมการจัดทําหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย และได้รวบรวมข้อมูลและกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โดย คพ.จะเร่งดําเนินการก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยให้แล้วเสร็จภายในต้นปี 2562 เพื่อเตรียม รองรับตะกอนที่จะเริ่มดําเนินการขุดลอกภายหลังหลุมฝังกลบแล้วเสร็จ ทั้งนี้ คพ.ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการ ไตรภาคีเพื่อติดตามการดําเนินโครงการฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมี คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ชาวบ้านและนักวิชาการ เพื่อทําความเข้าใจกับชาวบ้านและรับ ฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการดําเนินโครงการ โดยได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีฯ อย่าง ต่อเนื่องเป็นประจําทุกเดือน ในส่วนของติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่คลิตี้ คพ.ได้ดําเนินการมาอย่าง ต่อเนื่อง โดยคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือนมีนาคมพบว่าคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ํา ผิวดิน สัตว์น้ํา เช่น ปู และหอย ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค ส่วนเนื้อปลา พืชและผักยังสามารถบริโภคได้ตามปกติ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 022982065-69 โทรสาร 022985108

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2018&id=18245