คพ. ทำ(ร่าง)เกณฑ์ตลับหมึกผลิตซ้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


คพ. ทำ(ร่าง)เกณฑ์ตลับหมึกผลิตซ้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดการสัมมนา (ร่าง) เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทตลับหมึกผลิตซ้ำ โดยจํากัดการใช้สารโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟในชิ้นส่วนพลาสติกของผลิตภัณฑ์ และในผงหมึกกำหนดจํากัดการใช้สารเคมีอันตราย สารในกลุ่มสารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ สารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้ดำเนินการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภาครัฐ เพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้บริโภครายใหญ่ ใช้สินค้าและบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยหรือที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันว่า ?สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม? จึงได้จัดทำเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ สามารถนำสินค้าและบริการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อกําหนดฯ ที่จัดทำขึ้น เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ รวมทั้ง ได้พิจารณาขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ (ตะกร้าเขียว) แล้ว จำนวน 31 ประเภท ประกอบด้วย สินค้า 24 ผลิตภัณฑ์ การบริการ 6 บริการ และฉลากสิ่งแวดล้อม 1 ฉลาก (ฉลากลดโลกร้อน)
นายเถลิงศักดิ์ กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอ (ร่าง) เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทตลับหมึกผลิตซ้ำ ซึ่งเป็นตลับหมึกชนิดใช้ผงหมึกที่ถูกใช้งานแล้วและได้มีการนำกลับมาทำใหม่ โดยทำความสะอาด เปลี่ยน หรือซ่อมแซมชิ้นส่วนองค์ประกอบบรรจุผงหมึกและทดสอบการใช้งานซ้ำ ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ส่วนประกอบสําคัญของตลับหมึกผลิตซ้ำยังคงมีคุณภาพการใช้งานเหมือนกับตลับหมึกต้นแบบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนและเติมผงหมึกใหม่ ซึ่งในการเปลี่ยนชิ้นส่วนและการล้างชิ้นส่วนของตลับหมึก อาจมีการรั่วไหลของสารเคมีที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัส รวมถึงผงหมึกที่ถูกทิ้งอาจทําให้เกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
นายเถลิงศักดิ์ กล่าวว่า เกณฑ์ข้อกําหนดฯ สําหรับตลับหมึกผลิตซ้ำ จึงมุ่งเน้นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยจํากัดการใช้สารเคมีอันตรายในผงหมึก เช่น สารโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนต์ สารที่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง สารที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ และสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ นอกจากนี้ ชิ้นส่วนพลาสติกของผลิตภัณฑ์ยังมีการจํากัดการใช้สารโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟ ซึ่งเป็นสารประกอบที่สลายตัวยาก ทำให้เกิดการตกค้างและสะสมอยู่ในร่างกายและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการทําเครื่องหมายบนบรรจุภัณฑ์และนโยบายการรับคืนซากของผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เพื่อสนับสนุนการรีไซเคิลและ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลังการใช้งาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลับหมึกผลิตซ้ำให้เป็นสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผู้บริโภคจะได้ใช้สินค้าที่ปลอดภัย ทั้งนี้ คพ. จะเสนอร่างเกณฑ์ข้อกำหนดดังกล่าว ต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

 


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2018&id=18342