คพ.ปลื้ม ผลสำรวจความโปร่งใสจากการตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ พอใจร้อยละ 97 ไม่มีข้อร้องเรียน


คพ.ปลื้ม ผลสำรวจความโปร่งใสจากการตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ 
พอใจร้อยละ 97 ไม่มีข้อร้องเรียน

 

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. มีกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยการสอบถามความคิดเห็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ผ่านช่องทางการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าที่และเชื่อมั่นต่อ คพ.
นางสุณี กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 คพ.ได้สำรวจความคิดเห็นด้านความโปร่งใสในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ จากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำในพื้นที่คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 120 แห่ง พื้นที่คลองแสนแสบ จำนวน 50 แห่ง และพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จำนวน 100 แห่ง รวมทั้งสิ้น 270 แห่ง ปรากฏว่าผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษ ทราบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 96 มีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คพ. คิดเป็นร้อยละ 98 โดยสรุปผลการสำรวจผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษ มีความเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานในภาพรวม ของเจ้าหน้าที่ คพ. คิดเป็นร้อยละ 97 และไม่มีข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย
นางสุณี กล่าวว่า ผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษมีความพึงพอใจที่เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ คำแนะนำ และอธิบายข้อมูลได้อย่างละเอียดครบถ้วน พร้อมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่ผู้ประกอบการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง คพ.จะนำผลสำรวจและข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษมาปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป และมุ่งมั่นในการสร้างความโปร่งใสในทุกระบบงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำงาน และเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรทุกระดับ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน

 


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2018&id=18358