คพ.แจงโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เทศบาลนครหาดใหญ่ ก่อมลพิษ


คพ.แจงโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เทศบาลนครหาดใหญ่ ก่อมลพิษ

 

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าว เรื่อง โรงไฟฟ้าพลังงานขยะต้นแบบ ที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมกับ บมจ.อินเตอร์แนชั่นแนลเอนจีเนียริง (IEC) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ กฟผ.ดำเนินการ ได้ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยถูกประชาชนร้องเรียนปัญหามลพิษทั้งฝุ่นควันและกลิ่นเหม็น มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนับตั้งแต่เปิดดำเนินการ คพ.ขอเรียนชี้แจงการดำเนินการแก้ไขปัญหา สรุปได้ดังนี้
1.) โรงงานไฟฟ้าขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่ลงทุนก่อสร้างและเดินระบบโดยบริษัท จีเดค จำกัด โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ทำสัญญากับบริษัท จีเดค จำกัด เมื่อปี 2553 ให้เป็นผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าและบริหารจัดการเป็นเวลา 25 ปี ซึ่งเป็นการดำเนินการก่อนรัฐบาล คสช. และได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นโครงการเตาเผาขยะมูลฝอยที่สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้ 300 ตันต่อวันและเปลี่ยนความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 7 เมกะวัตต์-ชั่วโมง
2.) คพ. ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยโดยเตาเผาของเทศบาลนครหาดใหญ่ ในปี 2559 ภายหลังโรงไฟฟ้าได้เริ่มดำเนินการมาแล้ว 2 ปี เนื่องจากเตาเผาขยะมูลฝอย เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศตาม พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่บ้านสวนอิสระ พบว่าสารมลพิษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปและตรวจวัดมลพิษที่ระบายออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยจำนวน 2 ครั้ง พบว่า ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย โดยมีปริมาณแคดเมียม เท่ากับ 0.074 และ 0.006 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานฯ = 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ค่าสารประกอบไดออกซินเท่ากับ 5.11และ15.20 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(ค่ามาตรฐานฯ = 0.1 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์เท่ากับ 401 และ 24.83 ส่วนในล้านส่วน (ppm) (ค่ามาตรฐานฯ = 25ppm) และปริมาณตะกั่วในเถ้าเบามีค่าเกินค่ามาตรฐานตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมถือว่าเป็นของเสียอันตรายซึ่งบริษัท จีเดค จำกัด ได้ชี้แจงสาเหตุว่าพบการชำรุดของกระเดื่องพ่นสารเคมีของระบบบำบัดอากาศเสีย จึงทำให้ผลการตรวจสอบอากาศเสียจากปล่องมีค่าเกินมาตรฐาน คพ.จึงได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัท จีเดค จำกัด หยุดประกอบกิจการในส่วนเตาเผาขยะทันทีเพื่อปรับปรุงระบบขจัดมลพิษของเตาเผาขยะของโรงงานให้มีประสิทธิภาพเพียงพออยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
4.) โครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นโครงการที่มีการจัดทำรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย(Environmental Safety Assessment หรือ ESA) ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด และในรายงานดังกล่าว กำหนดให้บริษัท จีเดค จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และตรวจวัดสารมลพิษ ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ สารประกอบไดออกซิน และค่าความทึบแสงที่ระบายออกจากปล่อง ปีละ 2 ครั้ง คพ.จึงมีหนังสือถึงจังหวัดสงขลา เพื่อให้แจ้งบริษัท จีเดค จำกัดดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงานการศึกษาฯ ESA ดังกล่าว และขอให้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงานการศึกษาอย่างถูกต้องครบถ้วน และต่อเนื่องเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560
5.) ปี2561คพ.ได้ประสานงานและติดตามผลการดำเนินการร่วมกับจังหวัดสงขลา เพื่อแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท จีเดค จำกัด ได้แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 ? 13 มีนาคม 2561) พบว่า ทุกดัชนีมีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย โดยพบปริมาณสารประกอบไดออกซินครั้งที่ 1เท่ากับ 0.070 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และครั้งที่ 2 เท่ากับ0.0947นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานฯ = 0.1 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)และผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ? 27 ธันวาคม 2560 จำนวน 3 จุด ได้แก่ (1.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (2.) หมู่บ้าน Airportและ (3.) หมู่บ้านอิงกมล ปรากฏว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่าคุณภาพอากาศทุกดัชนีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีความต่อเนื่องและยั่งยืน คพ. จึงมีหนังสือขอความร่วมมือจังหวัดสงขลา กำกับติดตาม เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาของบริษัท จีเดค จำกัด ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อชุมชนตามที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง เพื่อมิให้ก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
6.) มาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนสำหรับโรงไฟฟ้าขยะชุมชนอีก 50 แห่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คพ. เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ดำเนินการกำหนดให้การควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย เป็นเงื่อนไขในการอนุญาต และการต่อใบอนุญาต รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับ สอดส่อง ติดตามให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ตลอดจนให้เปิดเผยข้อเท็จจริงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

 


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2018&id=18432